HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 27

JPEG (Deze pagina), 656.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

j v
· 23 .
geleken met hetgeen in de memorie van toelichting ter zake
van deze § gezegd wordt. Zij stellen hier het denkbeeld op
den voorgrond, alsof de Regering in hare regeling steeds ware
uitgegaan van het beginsel om te doen, wat de fabrikanten
wenschten, dat gedaan werd.
Dat ongelukkige denkbeeld vinden wij zelfs meermalen in
j het Verslag terug; dat het zeer waarschijnlijk zijnen in-
i vloed op menige beoordeeling, zoo binnen als buiten de Kamer,
i heeft geoefend, zal wel geen betoog behoeven. De feiten
i spreken duidelijk. In het oordeel dier meerderheid werden alle
T bezwaren opgesomd die zij vermeent, dat tegen een aanplant
t van meer dan 600 bouw bestaan, en beroept zij zich tot sta-
j ving van dat oordeel op den inhoud der memorie van toelich-
‘ ting. Behalve hetgeen de minderheid der Commissie tegen dat
V oordeel heeft ingebragt, stellen wij nog twee andere beweringen
. daartegen over.
De eerste werd uitgesproken door het lid der Tweede Kamer,
l den Heer van Hoëvell, in de zitting van 26 November
1859.
Behandelende de suikerkwestie zeide de afgevaardigde uit
l Aimee;
l ,,Een vierde beginsel is, dat men voor allen,zonder onder-
l ,,scheid, niet meer aanneemt, dan 400 bouws. Er zijn con-
,,tracten van 500 bouws en meer die voortreffelijk werkten,
j ,, ten genoege van alle partijen, en ten voordeele der onder-
j ,, nemers. _
,, Door die beperking tot 400 bouws, krimpt men dus,
l ,, zonder eenige noodzaak de suiker­kultuur in, en alles te
,, zamen genomen, is die inkrimping niet onaanzienlijk. Daar
,, komt bij, dat men geene nieuwe contracten meer uitgeeft" ......... ij
Hierop volgt eene beschouwing van den vrijen arbeid, en
eindelijk :
i i ,, Wat wil men dan eigenlijk? Vermindering van de sui-
,,ker­produetie op Java? ­- Welnu, men _zal zijn doel be-
,, reiken. " T