HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 26

JPEG (Deze pagina), 669.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

Fi i
22 I
houdt zeer doelmatige bepalingen in. Meermalen heeft men
toch ondervonden, dat riet in een tuin op verschillende en
· min gunstige tijdstippen was aangeplant. Dit gaf aanlei-
ding tot snijden en vermalen van te rijp of onrijp riet, en
werkte nadeelig op de productie. Daarin nu is bij de eerste al.
voorzien. V
De tweede alinea bevat niet alleen eene voor de con-
tractanten wenschelijke bepaling, maar zij getuigt tevens van
eene gezonde opvatting van ’s Gouvernements belang. Immers j
de ondervinding heeft het nut der aanwijzingen van de fabri- V
kanten bewezen, en de gewestelijke besturen lieten zich, in den .
regel, dan ook daaraan gelegen liggen. Er hebben echter uit- g
zonderingen plaats gehad; men heeft den fabrikant wel eens j
het regt tot aanwijzingen niet alleen, maar zelfs den toegang
in de riettuinen willen betwisten. Om een en ander bevat §6
bepalingen, die, in aller belang, van practisch nut zullen zijn.
l
§ 7. In deze paragraaf vinden wij de bepaling, dat nieuwe
bibiet door het Gouvernement aangeschaft en bekostigd wordt. j
De memorie van toelichting tot de Algemeene grondslagen ij
geeft van die bepaling, met juistheid, als grond, op dat het
Gouvernement het riet aanplant buiten bemoeijenis van den j
fabrikant. In het Verslag der Commissie wordt ook deze§
met stilzwijgen voorbijgegaan: de overgebleven leden schijnen l
zich dus met dat mozfégf te hebben vereenigd. Pleit echter dan niet
ilctzeäfde motief ten gunste onzer beschouwingen betrekkelijk
de bemesting? {
§8. Volgens het gevoelen van de overgebleven leden der
Commissie is deze paragraaf vol tegenstrijdigheden, vooral ver-