HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 25

JPEG (Deze pagina), 628.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i
(
j 21
‘ ting ten koste van den Staat komen; omdat die voorwaarden
j zóó zijn, dat de fabrikanten boven de belasting in suiker geene
andere lasten meer kunnen dragen. De strenge billijkheid had
j alzoo, onzes inziens, gevorderd, dat de kosten van bemesting
j ten laste van het Gouvernement waren gebragt.

l § 5. De vijfde paragraaf, door de overgebleven leden der
I commissie met stilzwijgen voorbijgegaan, houdt de bepaling in,
j dat behalve een veestapel en andere middelen tot bearbeiding
van den grond, minstens vier huisgezinnen voor elken bouw l
j riet beschikbaar moeten kunnen worden gesteld. Wij staan een
I oogenblik daarbij stil, omdat de overgebleven leden der Com-
j [missie, bij de behandeling der le, 2B en Be §§ het gevoelen
l uiten, dat, bij afwijking om slechts het een vijfde der gronden
l van elke dessa te gebruiken, de vereischte arbeid door die vier
l huisgezinnen niet altijd zou kunnen geleverd worden.
Overdrijft men deze afwijkingen niet, dan zal, wat door die
l leden gevreesd wordt niet ligt gebeuren. Vier liuisgezinnen voor
de bewerking van een bouw riet zijn, meer dan voldoende. In
den Oosthoek heeft de ondervinding geleerd, dat dit met
belangrijk minder kan geschieden, waardoor dan ook het indivi-
dueel plantloon aanzienlijk vermeerdert. Intusschen was de be-
paling in § 5, met het oog op de elders minder ontwikkelde
werkkracht en werklust, en bij gronden die meer arbeid vor-
deren, noodig. Zij geeft, zooals de memorie van toelichting tot
de Algemeene grondslagen met juistheid zegt, een waarborg
; tegen overdrijving van uitbreiding der suikerkultuur. i
§ 6. De zesde paragraaf, eveneens stilzwijgend voorbij gegaan,
[ l
i l
l `_N__mm___^_> Avgr WAY j g j ;