HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 23

JPEG (Deze pagina), 717.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

··j" www ` l Hwww i H Y ik ik W N Y ct"
l
i
j 19
, deeligen kans dan dien der winstderving beloopt. Wanneer
dus bemesting tot verbetering dier grondstof bijdraagt, dan zou,
naar ons gevoelen, die bemesting door het Gouvernement moeten
I worden aangewend, onder voorbehoud, dat de kosten daarvan
l gedekt worden door den grooteren winst, welken eene vermeer-
derde productie oplevert. Heeft de pachter der grondstof daarbij
voordeel, dat men het hem niet misgunne. Wanneer de pachttijd
verstreken is, zal dat behaalde voordeel niet zonder invloed
blijven op de nieuwe voorwaarden, zoodat ook in dit geval bij
eene stijgende productie het Gouvernement het grootste directe
en indirecte voordeel behaalt.
Het Gouvernement heeft de bemesting en de wijze waarop
’ zij het laat doen geheel in zijne magt , en , strikt genomen , moe-
1 V ten dan ook de kosten daarvan door het Gouvernement gedragen
°g worden. Alleen in geval die kosten het Gouvernements-aandeel
pi .in dat gedeelte der winst, een gevolg der bemesting, ver-
slonden, kon in aanmerking komen, om die kosten in billijke
verhouding ook door den fabrikant te doen dragen.
Neemt men nu echter eenmaal aan, dat de fabrikant-pachter
in ieder geval een deel der bemestingskosten dragen moet, dan
zal de regeling, waarbij twee derden van die kosten komen ten
laste van het Gouvernement en een derde ten laste van den _
fabrikant, bij de gestelde contracts­voorwaarden, wel ongeveer
de juiste zijn. E
Wie nu slechts eenigzins met cultuurzaken op Java. prak-
tisch bekend is, zal met ons instemmen, dat de beschouwingen
van de meerderheid over allerlei ingewikkelde berekeningen en
moeijelijkheden in de hoogste mate overdreven zijn. Men heeft
zich daarbij, geheel nutteloos, aan te geleerde bespiegelingen
overgegeven, terwijl dit punt in de praktijk gemakkelijk zal
geregeld worden.
Het gevoelen der minderheid, - steeds onder de reserve
wegens de onjuiste voorstelling in het verslag van dat gevoe-
len -­ dat, indien men een fixum had aangenomen voor de
suiker, die de fabrikant aan ’t Gouvernement moet leveren,