HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 22

JPEG (Deze pagina), 756.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l
n
18 A
wordt, dat de kosten van aanschaffing van mest door het Gou- .
vernement en den fabrikant gedeeld worden, de aanleiding tot
­ allerlei ingewikkelde berekeningen en moeijelijkheden. Het oor-
deel der andere leden is, dat, indien men een tixum had aan- ,
genomen van de suiker, die de fabrikant aan het Gouverne­ l
ment moest leveren, het mesten alleen in het belang van den
ondernemer, en niet meer van het Gouvernement zou zijn,en
, dat dán de kosten daarvan geheel voor zijne rekening zouden
kunnen gelaten worden.
Volgens dat gevoelen zou althans daardoor ééne groote moeije-
lijkheid dezer ingewikkelde 1·ekening uit den weg geruimd zijn.
Bij de beschouwingen over de contracts-zaken wordt veelal
over het hoofd gezien, dat de suikerteelt niet geschiedt in het
belang van particulieren? maar in het algemeen belang van Moe- j
derland en Koloniën, en dat de Staat zich een aanzienlijk ii
deel in de winsten van die teelt heeft voorbehouden. al
Voor dat aandeel levert het Gouvernement den grond, en
' waarborgt de medewerking der bevolking.
Wordt aan de contractanten een deel in de winst gegund,
dan is het, omdat de ondervinding heeft geleerd welke de ge-
volgen zijn, indien het Gouvernement­zelf fabriceert;dan is het
omdat, vrij natuurlijk, kapitaal en industrie niet om niets te
krijgen zijn, maar dat het eerste zijne rente,en de tweede hare
belooning verlangt.
Het Gouvernement verbindt zich dus eigenlijk,in tegenover-
stelling der verschillende contracts­bepalingen, om aan den fa-
, brikant te leveren de grondstof.
Van alle regtstreeksche bemoeijenis met de rietaanplanting
is de fabrikant uitgesloten. De contractant gaat de overeen-
komst aan, in het vertrouwen, dat die grondstof hem, wat
quantiteit en qualiteit betreft, zoo goed mogelijk zal geleverd
worden. Deze verpligting rust op het Gouvernentgdaarvoor heeft
het van den verwerker der grondstof eene pacht geeiseht, die
het 2/3 waarborgen van de voordeelen, welke door deze ver-
werking verkregen worden, zonder dat het eenigen anderen na-