HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 21

JPEG (Deze pagina), 606.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

’ 17
a
des inlanders medebrengt om liever regts dan links, of om-
gekeerd, te planten: waarom zou de wet hem dat dan ver-
bieden? r
Het kan den overgebleven leden der Commissie niet onbe-
kend wezen, dat in de laatste jaren veel in het belang der
bevolking gedaan is, en dat men bij vermeerdering van loonen,
t door nieuwe regeling, door vermindering van aanplant en in-
`i trekking van fabrieken, bezwaren heeft weggenomen, waarvan
‘ zij gewaagde.
Er bestaat dan ook volstrekt geene reden om te onderstellen
A dat men van dien ingeslagen weg zal afwijken; althans wij
, zochten te vergeefs naar eenig argument, dat zoodanige vrees
zou wettigen. Integendeel § l2 der regeling, welken de over-
gebleven leden der Commissie in hun verslag met stilzwijgen
zijn voorbij gegaan, levert het bewijs, dat het belang der be-
volking ter harte wordt genomen. lNij maken nog de opmer-
king, dat, ofschoon men bij de behandeling van § 6 der
Algemeene beschouwingen, alleen spreekt van de leden der
Commissie, en noch meerderheid, noch minderheid vermeldt,
het blijkt, dat de meerderheid, die in § 5 de meening be-
e strijdt, dat tegen Art. 56 van het Regeringsreglement is ge-
zondigd, ook in de algemeene beschouwingen bij § 6 van
· oordeel is, dat het duidelijk blijkt, hoe de Regering zooveel
mogelijk den aanplant dessa's gewijze wil doen plaats hebben;
l en hoe dus de Regering wel degelijk wil,dat slechts één vijfde
der gronden van iederen dessa gebruikt wordt.
i' Maar zij meent, dat het onmogelijk is op dien regel geene
j‘ uitzonderingen toe te laten, dewijl dan de suiker­kultuur in
j` vele localiteiten niet uitvoerbaar zou wezen.
P Er bestaat hier eene tegenstrijdigheid in 't Verslag.
l
Y §4«. De meerderheid der Commissie ziet in § 4, waar bepaald
Y 2
l
l
l
K ,