HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 20

JPEG (Deze pagina), 777.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

16 *
den Gouverneur-Generaal noodig is, brengt noch belemmering,
noch bezwaar aan, en zal het nut hebben, dat de maatregel
behoorlijk onderzocht en overwogen wordt, alvorens dezen ten
uitvoer te leggen. De overgebleven leden der Commissie maken
hier gevolgtrekkingen die juist zouden zijn, loijaldien men het S
regt had aan te nemen, à priori, dat van de letter en den i
zin der voorschriften zal worden afgeweken. Geschiedde zulks, p
geene wel zou daartegen herstel kunnen aanbrengen. Bij der- «i
gelijk misbruik zou niet het ·v00rscáry"l, in welken vorm dan
ook gegeven, maar zouden de qfwqj/cirzgen te veroordeelen zijn.
· De meerderheid der Commissie ontwikkelde dan ook, omtrent r
dit punt, een zeer juist denkbeeld, dat meer en meer ingang
vinden en toegepast zal worden, naarmate men Java van betere i
wegen en transportmiddelen zal voorzien. Op sommige plaatsen C
is de vvenschelijkheid reeds gebleken, om, speciaal in het belang
der bevolking, den grond te benuttigen tot die doeleinden,
waartoe die grond de meeste geschiktheid heeft, en het zijn de
gebrekkige wegen en transport-middelen alléén, die eene meer
algemeene toepassing van dat heilzame beginsel in den weg
staan.
De bepaling, dat slechts 1],, der sawa’s eener dessa Voor de ,
suikerteelt mogen worden afgezonderd, zonder uitzonderingen
te gedoogen, zou niet alleen hoogst nadeelig werken op de _
suikerproductie, maar hetgeen hier het meest in aanmerking
komt - zij zou in vele gevallen zeer bezwarend worden voor g
de bevolking. Immers de gevolgen van liet planten van riet, jï
op de, voor de suikerteelt ongeschikte gronden, liggen voor
de hand. Die aanplant zal van den inlander oneindig veel
meer arbeid vorderen, en daarenboven eene geringe productie op-
leveren. Hetgeen dus de overgebleven leden der Commissie willen ’
doen voorkomen als te zijn, in ieder geval, in ’t belang der
bevolking, zou voor haar juist, niet zelden, meer werk en z
rninclar belooning tot gevolg hebben. Te veel wordt dan ook 1
uit het oog verloren, dat de Inlander is landbouwer; meestal _
stelt men hem als claglooner voor. Waarom, indien het belang ·
l
I
l
K