HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 19

JPEG (Deze pagina), 640.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

15
, te verzekeren, en de toezegging te doen, om, zoo noodig,
hulp te zullen verleenen tot het erlangen van arbeiders tot
oprigting der fabrieken; want zonder die verzekeringen en toe-
zeggingen zonden zich in de meeste gevallen geene gegadigden
opdoen.
Na deze wederlegging van de hoofdpunten, voorkomende in
de algemeene beschouwingen van het Verslag, gaan wij over
tot de behandeling der paragraphen van de suiker-regeling,in
W verband met dat zelfde Verslag; doch nemen wij ook daarbij
‘ die op, welke in het Verslag met stilzwijgen zijn voorbij
, : gegaan.
i
j § § l, 2, 3. De overgebleven leden der Commissie zijn van
_ oordeel, dat de vastgestelde regel, om den aanplant dessa’s
. gewijze te doen geschieden, tot uitzondering zal worden ge-
, maakt, door de bepalingen: ,, Uitzonderingen worden alleen
j ,, toegelaten, waar plaatselijke omstandigheden geene zoodanige
,, aanplantingen gedoogen, ter beoordeeling van het Gouvernement.
,,VVaar die uitzonderingen thans bestaan, worden die niet
· ,,ingetrokken, dan op speciale magtiging van den Gouverneur-
I ,, Generaal/’
Ten gevolge dier meening, wordt een zeer zwart tafereel op-
, gehangen van al de uit opgernelde bepalingen voortspruitende
bezwaren.
i Het komt ons voor, dat hier aan de paragraaf een uitleg ge-
geven wordt, die noch in de bedoelingen, noch in den geest
’ der bepalingen ligt; en dat, integendeel, wel degelijk met woord
[ en zin, de bedoeling is uitgedrukt om zooveel mogelijk dessa’s
gewijze te planten, en alleen uitzonderingen te gedoogen, waar
de toepassing van den regel niet mogelijk is; het laatste ter
beoordeeling van het Gouvernement. De uitzonderingen, die nu
i bestaan, ofschoon plaatselijke omstandigheden een dessa’s ge-
wijze aanplant gedoogen, moeten veranderd worden gelijk de
zeer teregt beveelt. Dat daartoe de speciale rnagtiging van
i
i
l
h `
ii
J, .