HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 17

JPEG (Deze pagina), 679.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

13
, Wij moeten dan ook het oordeel van de overgebleven leden
[ der Commissie bestrijden, als of de zeirerácicl, zoo hoog noodig
. y voor de ontwikkeling der suikerproduetie, alleen te vinden ware
E in regeling bg de zoet.
Tot bestrijding van dat oordeel, behoeven wij slechts op het
F verledene te wijzen. Tot dusver heeft er geene regeling bij de
5 wet bestaan, en Zoo/E heeft de suiker-industrie een groot tijd-
b perk van ontwikkeling gehad.
j l Dat tijdperk werd echter gesloten zoodra er geene regeling
. l hoegenaamd meer was; zoodra men, geslingerd door verschei-
. j denheid van gevoelens, steeds met aandrang, dikwerf met harts-
, E logt, in ’s Lands vergaderzaal en elders voorgestaan, is gaan
g l hinken op twee gedachten; zoodra men in de Tweede Kamer
[ j de meeningen hoorde uiten, dat gedane toezeggingen niet
meer verbindend waren, of dat zij in ieder geval konden
; j worden uitgelegd op eene wijze, die naar ontduiking zweemde.
. 5 Dat tijdperk van ontwikkeling werd gesloten, zoodra alle
. zekerheid en elke waarborg voor de toekomst verloren waren ge-
l gaan, omdat men dreigde, van den, zoo.schoon voorgedragen
I regel af te wijken, om eenmaal gevestigde belangen en ver-
‘ kregen regten te ontzien!
Het kan zijn, dat regeling bij de wet geoordeeld worde,
· grootere waarborgen te zullen opleveren tot weering van altijd
; j mogelijke misbruiken, tot weering van het verleenen van gun-
l sten. Wij laten dat ten ecnemale onbeslist; maar wat wij vol-
t houden, is: dat regeling bij de wet geen vereischte is voor de
onáwiékelérzg der oui/verámlustrie. Daartoe is regeling onmisbaar;
hoe spoediger, hoe volkomener, lioe beter. En nu meenen wij,
dat eene wet vooreerst die spoed en volkomenheid van rege-
ling in den weg zal staan, omdat ­­­­ gelijk reeds hierboven
door ons is betoogd - vooraf de ondervinding moet uitspraak
doen, alvorens de toekomst der suiker-industrie aan onveran-
derlijke regelen gebonden worde.
Regeling bij de wet onderstelt, in ieder geval,regeling van
een beginsel, dat men zich duidelijk in oorsprong en gevolgen