HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 15

JPEG (Deze pagina), 710.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

ll
vrije arbeid ­- maar dan ook altijd wezevzlë/c vrije arbeid -­
de grondslag uitmaakte, mag deze omstandigheid niet uit het
oog worden verloren. Bij het streven naar ontwikkeling van
dien arbeid moet daarop ten zeerste worden gelet, opdat de
grondslagen, waarop die ontwikkeling plaats heeft, in over-
eenstemming zijn met de eiscáezz van Neclerlcmrl. Warineer men
Y spreekt van ,, feiten ," dan maken die eiscáen een feit uit, dat
X onverzettelijk blijft pal staan tegenover schoone theoriën en de-
clamatiën. Zet eerst die eiscám op zij -- niemand meer dan wij
zullen ons daarover verheugen -, alvorens stelsels in alge-
meene toepassing te brengen , waarvan de gevolgen zouden kunnen
zijn, dat voor een groot deel áeá doel verloren ging, waar-
mede Nederland Oost­Indië bezit.
Bovendien, hoe weinig vooruitzigt bestaat er nog, om den
wezenlijk vrijen arbeid in zoo voldoende mate ontwikkeld te zien,
dat daarop een stelsel zou kunnen worden geschoeid; want
de voorname voorwaarde, een zzezbmzcl tzasscáen waag en amztlocl
öä dem aröeid, ontbreekt nog steeds op Java. En welke maat-
schappelijke hervormingen, niet het allerminst op het stuk van
landbezit, zou dat eiland behoeven, alvorens men met grond
' de verwezentlijking van vrijen arbeid kan verwachten?
Het onvoorwaardelijk geloof hechten aan onjuiste mededee­
lingen, die de ontwikkeling van den vrijen arbeid moesten be-
wijzen; het wantrouwen waarmede alle tegenovergestelde inlich-
tingen worden ontvangen; het maken van gevolgtrekkingen uit
eene geheel verkeerde voorstelling van feiten: zietdaar, naar
onze innige overtuiging, de oorzaken, die verklaren, dat zoo
velen, en daaronder velen te goeder trouw, veroordeelen het
stelsel van verpligten arbeid, en te sterk aandringen op het
in praktijk brengen der verschillende stelsels, die beurteling,
l al naar gelang van de wisseling der openbare meening, ont-
l worpen en voorgestaan en dan weder wederlegd ofverworpen
worden, zonder dat men zich nog genoeg rekenschap heeft ge-
geven, welke van die stelsels de gevolgen voor Moederland en
Koloniën zouden zijn.