HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 126

JPEG (Deze pagina), 833.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

Z
l jij
i g _ ‘ §
‘, Daartoe moet dienen het afdalend plantloon , omdat de_onder­
vinding geleerd heeft, dat wanneer de productie boven de
dertig pikols stijgt, die stijging voor een gedeelte te danken is
4 aan de werkzaamheden van den fabrikant, die door verbeterde
l pers- en kookmiddelen, de wijze om de syropen te vergaderen
j en weder tot suiker te verkooken, aanmerkelijk bijdraagt, om
E die meerdere hoeveelheid suiker te verkrijgen. ä
I . I E De waarde van een bouw riet zal stijgen, naar mate men er
U ‘ meer en meer suiker uit weet te vervaardigen, maar niet in
dezelfde evenredigheid van het getal pikols suiker, omdat de r;
vervaardigde suiker niet geheel van dezelfde kwaliteit is,
Ljiïj maar aanmerkelijk in kleur en gehalte verschilt. Wij behoeven
jij hier slechts te wijzen op suiker, direct uit het rietsap verkre­ .
gen, bekend onder den naam van hoofdsuiker, en de zooge­
naamde syroopsuiker, uit de 10, 20, en 30 syropen vervaardigd. ;
ii Q l 1 Het eerste gedeelte is niet alleen beter, maar vordert min-
; der arbeid, daar de uitgedreven en opgevangen syropen eene j
` herkoking vorderen, die zich telkens herhaalt.
· Hoe meer de productie per bouw boven een zeker cijfer
i komt, hoe grooter het deel wordt, dat de fabrikant daartoe
` W bijdraagt. _j
Van dertig tot vijf en veertig pikols heeft men dus aange- {
t nomen, dat de vermeerdering voor twee derden het werk is van "
den planter, en voor een derde van den fabrikant, en daar boven
{ omgekeerd twee derden van laatstgenoemde en een derde van A
E. E den planter. Of nu deze verhouding wiskunstig berekend de ­
" 5 { juiste is, zal wel niemand met zekerheid durven beweren; maar `
‘ het zal onzes inziens wel ongeveer de juiste zijn.
I Het voorgaande ten betooge der billijkheid van het afdalend E
jj plantloon; maar wij willen ook bewijzen, dat het belang der
bevolking eene dergelijke bepaling noodig maakt. j
i F De kwaliteit der suiker wordt voor een gedeelte verkregen
lj, i · ten koste der kwantiteit, onder overigens gelijke omstandigheden. .
W Men begint met rietsap te kooken; en al dadelijk wordt
Y n j bij gelijk gehalte de kwaliteit, die men vervaardigen wil, bij
i
r J