HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 125

JPEG (Deze pagina), 638.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l
s
., l
zijn.
met vg
lat:
. in j
lBb_ 5 Annrmnesni,.
ver- _______
1un
een l De nalezing der eerste afgedrukte bladen heeft ons doen
rat; zien, dat wij bij §ll niet voldoende hebben toegelicht de
ver- werking van het eyklalevzd plantlomz. Het zij ons vergund, ook
van _ nu nog over dit aangelegen onderwerp onze meening te zeggen.
eft; Vele beoordeelaars zijn van gevoelen, dat het afdalend plant-
eve- loon strijdig is met de billijkheid, en met het belang der bevolking.
uro- Wij gelooven, dat die opvatting verkeerd isgen het daaren-
tegen geheel over een te brengen is met de billijkheid en een
mn wel begrepen belang der bevolking.
de Op alle wijzen kan uit het suikerriet suiker verkregen wor-
°V6` den, maar de hoeveelheid die men er uit vervaardigt, verschilt bij
m` gelijk gehalte van suikerriet aanmerkelijk, naarmate de ver-
j I schillende wijze van suikerbereiding. Verbetering in persmid­
an` l delen, kooktoestellen, en behandeling der suikers uit 10 en
j ev syropen verkregen, oefenen op de hoevelheid suiker, die
uit een bouw riet verkregen wordt, een grooten invloed uit.
Is dus bij vermeerderde productie, een gedeelte een uit-
vloeisel van kwaliteit en kwantiteit der grondstof, een gedeelte
is ook een gevolg der verbeterde suikerhereiding.
1 Het eerste is te danken aan vruchtbaarheid van den grond,
en bekwaamheid of inspanning van den planter; het tweede
aan de werkzaamheid, kunde en den ondernemingsgeest van den
fabrikant, en wordt meestal nog daarbij alleen verkregen door
de aanwending van meerder kapitaal,
Het is dus over een te brengen met eene zuivere opvatting
der billijkheid, dat de voordeelen, daarvan verkregen, door de
planters en den fabrikant gedeeld worden.