HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 123

JPEG (Deze pagina), 702.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

* 119
€I'· Een procents­gewijze opbrengst aan het Gouvernement, naar
en evenredigheid der productie, had in deze leemte, welke dere-
¥1` , geling aankleeft, kunnen voorzien. -­ Bij ondernemingen, die
OP ruim produceren, kan het regtmatig aandeel van den Staat meer
*€· bedragen, en toch nog den ondernemer zijne billijke winst laten.
Bij die echter, welker productie nog gering is, moet het aan-
€1‘ jl deel minder bedragen: wil men die ondernemingen niet ten
U1 W gronde rigten, waardoor toch eindelijk het algemeen belang
K`, i eveneens geschaad wordt als dat der geruïneerde ondernemers-
ril j
873 De tweede bepaling, omtrent de transporten,zal de oorzaak
ft r kunnen worden, dat verscheidene ondernemingen, zelfs tegen
[G hooge loonen, in de onmogelijkheid zullen geraken, om het
at riet naar den molen te doen transporteren.
1- _ De gevolgen van het niet­verrnalen, of zelfs van te late
zt , vermaling van het riet, drukken niet alleen op de ondernemers;
g, * maar de verminderde productie berokkent verlies aan het Gou-
gi vernement en aan de bevolking. Het algemeen belang vordert dus,
r- dat die hulp wordt gegeven dáár, waar het bewezen is, dat
i. zij niet ontbeerd kan worden.
ti
r De derde bepaling, waarbij het snijloon op 1 cent per bos
­ 5 van vijf en twintig stokken gesteld wordt, in geval de onder-
) nemers de hulp van het Bestuur behoeven voor rietsnijders,
­ j zal vooreerst drukken op de ondernemers. Wat hun betreft,
1 j wij halen aan het oordeel van de meerderheid der Commissie,
z dat zij niet meer betalen kunnen, willen zij hun bedrijf voortzetten.
i Maar in de gevolgen kan zij voor de suikerteelt hoogst
. noodlottig worden. Als de andere arbeidsloonen zich naar deze
. betaling gaan regelen, zullen die nog belangrijk stijgen.
l Wij halen het gevoelen der meerderheid van de Commissie
j aan, dat men in de laatste jaren bij de vaststelling der loonen
j een weg is ingeslagen, die tot verderf leidt; want dat voor
l
i i
l i