HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 122

JPEG (Deze pagina), 837.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

li ‘
fl; 1
l in · 118
stellen om verbeteringen aan te brengen, eigenaars en onder- 1
1 nemingen ruïneren, en moet met de jaarlijksclie herziening van
het fixum -­ die wederom beletten zal van alle syroop suiker,
al is het dan ook zeer inferieure, te maken-noodwendig op
plv de vermeerdering der productie van invloed wezen, en de be-
( volking meerder plantloon doen derven.
jl: Een groot getal der ondernemers zal het slagtoffer dezer jl
pf ’ bepalingen worden. Het volgende onderwerpen wij niet alleen aan E
j jj i het oordeel van deskundigen, maar ook aan dat van ieder, i
l die, zonder vooroordeel, de zaak aan het gezond verstand wil
toetsen. `
li.; De winst der contractanten moet verkregen worden door het
iii, gedeelte hunner productie, dat ter vrije beschikking overblijft :
W met de omstandigheid, dat dit nog is onder de beperkende
E, , voorwaarde, dat alle suiker gemiddeld NO. 16 moet wezen. Het
fl 1 overige gedeelte van het product wordt geleverd aan het Gen- `Q _
vernernent voor den kostenden prijs; anders gezegd voor het
ja ` bedrag van den prijs der grondstof en de kosten van bewerking, JE
I · bepakking, verzending en aflevering.
x Een vermindering van den kostenden prijs is alleen te ver-
_ wachten bij ondernemingen, die eene hooge productie maken.
; Van die, welke zeer laag produceren, kan men het tegendeel
l · aannemen. 1
iig jj De bepaling, dat, onverschillig welke der productie eener
. j onderneming zij, twee derden van haar product aan het Gouver­ f
i nement tcgenf 8 moet worden geleverd, drukt dus vooral op
gj I de ondernemingen, die minder produceren. Het aandeel, waar- j
`, jg { mede de winst verkregen Wordt, is te gering, en de onkosten j
E per pikol worden grooter. Onder de omstandigheid, dat sommige j
il ondernemingen ruim winnen, zullen anderen ten gronde worden Q3
,; gerigt. Wat zal het lot worden van ondernemingen die 25,
` 30, 35 tot 40 pikols per bouw maken, en die slechts 81/,,
[jj; 10, 112/3 en 131/3 pikol ter vrije beschikking overhouden?
i Wij hebben eene berekening gemaakt voor eene productie
A l van 445 pikols, en dan nog is de winst niet voldoende. j
N E