HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 121

JPEG (Deze pagina), 724.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

t
. 117
Staal; drie uiteenloopende belangen den grootsten invloed zullen uit-
glçrm oefenen. Daaronder behooren;
,dat 1.) De voorwaarde dat iedere onderneming, onverschillig,
ver. hoe groot hare productie zij, twee derden van haar oogst moet
lggn leveren aan het Gouvernement voor den prijs, dien de fabrikant
voor zijne suiker betaalt; en dat naar die basis het fixum ieder
gem, jaar zal worden herzien.
geen De bepaling, dat het riet door eigen middelen van de
mg, · velden naar de fabriek moet worden getransporteerd en in geen
had · geval daartoe hulp kan gevraagd worden.
Ware De bepaling van het snijloon op 1 cent per bos.
ring
uit- -ä---___
king De eerste der aangehaalde bepalingen zal voor den Staat
het gevolg hebben, dat de voordeelen, die de regeling hem
. de oogenschijnlijk belooft, voor een groot gedeelte niet verwezenlijkt
wigt zullen worden, omdat, gelijk wij reeds aantoonden, een groot
ker- getal ondernemers niet duurzaam aan hunne verpligtingen zullen
nkt, kunnen voldoen, en die bepalingen de vermeerdering der suiker·
om- teelt in den weg staan.
ten, · De bevolking, gebaat door eene vermeerdering van plantloon,
llen door vooruitbetaling en door verzekerdeschadevergoeding voor
ter den grond, lijdt door deze bepaling.
lere Meer dan de haar toegekende voordeelen, belooft nog eene
de vermeerderde productie.
ben Dat de opbrengst dan niet-enkel voldoende is, om in de levens-
van benoodigdheden en levensbehoeften van den Javaan te voorzien,
In- maar dat zij dan ook welvaart onder de bevolking verspreidt,
een kan de Oosthoek van Java getuigen.
izij Eene voorname zaak, nog wel zoo belangrijk voor de bevol-
net ‘ king als eene kleine vermeerdering van loon, nog voordeeliger
de dan de geregelde vooruitbetaling van plantloon, is: dat alle
plc- bepalingen zóó zijn ingerigt, dat zij de vermeerdering der pro-
ductie in geen enkel opzigt belemmeren. De bepaling, thans
de door ons bedoeld, zal een aantal der fabrikanten buiten staat
; 8*