HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 120

JPEG (Deze pagina), 841.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

j ly
E ­
^ iie
Z
l_ aanvangen met de verklaring, dat, naar ons inzien, de Staat
en een ieder die direct of indirect bij de suikerteelt betrokken
is, redenen hebben, om de Regering erkentelijk te wezen,dat
aan den onzekeren toestand, waarin die teelt sedert lang ver-
nl keerde, een einde is gemaakt, en dat men gedane toezeggingen
noch verbroken, noch ontdoken heeft.
li De Slaat, omdat daardoor het vooruitzigt is gegeven op eene
jl ontwikkeling der suikerteelt, ten voordeele van het algemeen l
ljjl belang der Natie en van de schatkist; en omdat de waardig-
( heid van dien Staat niet gedoogde, dat eene regeling had j
plaats gegrepen, die strijdig met gedane toezeggingen ware
E geweest. Belmzgáeááemlezz, omdat bij die regeling de verzekering
jj is gegeven, ,, dat er ernstig naar gestreefd wordt, om de uit-
li ,,eenloopende belangen van het Gouvernement, der bevolking
‘ ,, en van de fabrikanten in billijkheid te vereenigen/'
, Van dat streven getuigt reeds menige bepaling; terwijl de
j I afgelegde verklaring, bewijzende hoe zeer men een evenwigt
j voor de uiteenloopende belangen noodig acht, opdat de suiker- `
j teelt zich duurzaam moge ontwikkelen, het vertrouwen schenkt, j
j dat dáár, waar, met het oog op algemeene en plaatselijke om-
standigheden, de bepalingenlzziezf voldoen aan de vereischten,
Z om dàt evenwigt daar te stellen,zij eene nadere wijziging zullen
V lj ondergaan, en men niet zal wachten, tot dat de suikerteelt er
jl l onder geleden heeft, of de nadeelen in meerdere of mindere
g lx? mate door de belanghebbenden ondervonden zijn. Over de
voorwaarden, bij de regeling bedongen en opgelegd, hebben
ii wij paragraafsgewijze ons oordeel uitgebragt. Velen zijn van
‘ _‘ onderschikt belang. Omtrent bemesting, belooning aan de In­
‘ landsche hoofden, schadevergoeding bij het oprigten van een
l` stoomgemaal, kan verschil van zienswijze bestaan ; maar het zij iï
jij? J men in het gevoelen der Regering deelt, het zij men zich met
· het onze vereenigt, de toepassing van beiden kan voor de
lt; · verschillende belangen geene noemenswaardige bezwaren ople­
i vm.
j Er zijn echter bepalingen in die voorwaarden, welke op de P
j` ~ I
lt l j
.