HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 12

JPEG (Deze pagina), 729.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

`
Tweede Kamer, dien wij als lid der Commissie ook nu het
bovenstaande gevoelen der minderheid toegedaan zien, aldus
p luidende:
,, Ik wijs u bovenal op de Residentie Cheribon. - Daar
,, heeft zich in de laatste twee jaren eene volkomen vrije suiker-
,, kultuur ontwikkeld, waardoor ongeveer twee duizend bouws
,, met suikerriet worden beplant.
j ,, Wat is nu de prikkel, die den Javaan daar aandrijft om
j ,, overeenkomsten te sluiten tot het planten van riet, met par-
,,tikuliere Europeanen, die zich daar neêrzetten, fabrieken a
i ,, bouwen en machines oprigten? Die prikkel is de groote winst,
,, die er door genieten.
,, In diezelfde Residentien zijn ook eenige fabrieken met ge- f
,, dwongen arbeid; daar ontvangt de Javaan voor het aanplanten K .
,, van een bouw suikerriet, ongeveerf 100. Maar wanneer hij j
,, een contract met een partikulier Europeaan heeft gesloten, i
,, krijgt hij _f200. Dat zijn feiten/’
Wij hebben dienzelfden woordvoerder, wiens wegslepende Y
redenen niet zonder invloed zijn gebleven op het oordeel van `
K onderscheidene Leden der Tweede Kamer, bij zijne aanprijzing
om het dwangstelsel te verlaten, nog hooren zeggen: (
,, Wij willen dien weg bewandelen met standvastigheid,met
,, de onwrikbare volharding, die uit eene diepe overtuiging
,, voortvloeit, maar tevens met al die voerzigtig/ieid, al dat
,, öeleict, at dat ontzien van eenmaal gevestigde öetangen en ver-
,,ki·egen regten, welke elke hervorming moeten kenmerken, die
,,levenskiemen in zich heeft en zekerheid van te slagen."
Wie zal dergelijke beginselen, en elke poging om ze in
praktijk te brengen, niet toejuichen? Is echter die woordvoer-
der, toen hij, wijzende op de Residentie Cheribon, feiten aan-
haalde, die moesten bewijzen, welke belangrijke schreden op de
door hem gewenschte baan waren afgelegd, getrouw gebleven
aan het met zulke schoone woo1·den op den voorgrond gestelde
programma? Dit wenschen wij eens kortelijk toe te lichten.
Latere berigten hebben met onpartijdigheid en onwede1·leg­