HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 116

JPEG (Deze pagina), 842.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

W W V
,i lë l
' ‘ l
li t
` 112 I
ri Welke opinie men nu ook toegedaan zij, kan het niet anders .
of de omstandigheid, dat twee van de vijfleden der Commissie
. geweigerd hebben het Verslag te teekenen, moet daa1·aan een
zweem van partijdigheid geven.
1 Wij kunnen geen enkele gegronde reden vinden, waarom
j_ het gevoelen der leden, die geweigerd hebben mede te teekenen,
ll niet in dat Verslag is uitgedrukt, gelijk zij vernieenden daarop
jl regt te hebben. Bij eene gemoedelijke en onpartijdige beoor­
jj? deeling had, onzes erachtens, aan dien billijken eiseh ten allen
tijde moeten voldaan worden; en het moet voor een iegelijk,
ii die onbevooroordeeld zijne gedachte uit, aanleiding geven tot de
onderstelling, dat de onderteekenaren van het Verslag vreesden,
Tij dat, indien zij het gevoelen der andere leden teruggaven zooals
deze het verlangden, dan hunne eigene beweringen, die zij met
zooveel aandrang op den voorgrond stelden,krachteloos zouden
§ i worden gemaakt.
jl, Al aanstonds valt in het oog, dat bij de behandeling van
ljjl ‘ ieder punt, hetzij algemeene beschouwingen, hetzij paragraafs­
I gewijze beoordeeling, het afkeurend gevoelen, onverschillig of
V de mindeïáeécl, dan wel de meerclerácáel der Commissie dit voor- i
jjjï stond, voorop gezet wordt. Verklaarbaar overigens, door de,
‘ in de discussiën bekend geworden bijzonderheid, dat de afkeu­
`J if j rende mvlmleráeiri steeds heeft bestaan uit de heeren van Twist
I V en van Hoëvell, en dat het ook waren, die de afkeurende
jy maezderáedcl vormden bij die punten, bij welke de heer van
“j Nispen Väll Sevenaer zich met hen vereenigde.
z Verschillende uitdrukkingen, zooals die van ,,absm·d" en
j meer anderen, mogen nu den toon mm dan sáellcr teruggeven,
maar hadden in een staatsstuk vermeden moeten worden; te
meer, daar zij weinig zullen beantwoorden aan het doel,waar-
‘~: V j mede die waarschijnlijk gebezigd zijn. Wilde men daardoor aan de
afkeuring grooter kracht bijzetten, dan is dat doel gemist. Een
jè kalme beoordeelaar zal te vergeefs in dat stuk waanligáeid, het
gevolg eener gevestige overtuiging, zoeken. Het verslag bewijst
ook nog, dat het oordeel van onderscheidene leden geprejudi­
' il
iii
ll l l