HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 114

JPEG (Deze pagina), 807.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

`` V
ï l ‘ nï " l
li . à
l Q
` 110
l Fl
{ Wij meenen, dat zoowel het doel van het rapport als zijn vorm
hier hadden geeischt, dat ook omtrent deze opmerkingen het
gevoelen der meerderheid en der minderheid van de Commissie
bekend ware gesteld. `
l i Wij achten ons niet bevoegd om een oordeel te vellen over de
vraag: of de solidariteit der verpligting van de erfgenamen, had be-
hooren te worden gehandhaafd, dan wel of het vervallen daarvan
áf door goed regt en billijkheid werd voorgeschreven? Gaarne laten
.ll wij de beoordeeling hiervan aan bevoegde autoriteiten over.
jl Enkele leden der Commissie, en men weet niet wie de op-
merkingen maakte, gaven er te veel blijken van dat de zucht
tot afkeuring en eene veete tegen de contractanten alles be-
jj j heerschten, dan dat men, hoe gaarne ook aan de kunde dier
leden hulde brengende, onvoorwaardelijk aan hunne oordeel-
jl { velligen zou mogen hechten.
l Omtrent art. 21 zullen wij ons veroorloven, onze meening
il E i te zeggen. Volgens de oude, of nu bestaande contracten, moet
j * het beheer ,,z00veeZ moge]?/c" door den contractant ter andere
l zijde, of zijn gemagtigde gevoerd worden. De woorden ,,z00­
j ` 1 veel m0_qeZW:,” zijn nu vervallen. De ondervinding heeft, gelooven j
li wij, bewezen, dat die woorden weinig afdoende Waren; de ge-
V { vallen van verhuring, waarvan de Commissie spreekt, hebben
onder de oude bepalingen plaats gehad.
I Het belang van het Gouvernement en dat der bevolking
lj vordert, dat de ondernemingen goed beheerd worden; het is
voor beider belang onverschillig wie ze beheert. Niet altijd heeft lj
lg W E de kapitalist ook de kennis, en er kunnen zich vele gGVäll€T1
’ voordoen dat de gemagtigde meer geschiktheid heeft dan d8
l l principaal. In ieder geval heeft zich over den eerstgenoemde
W het Gouvernement de controle voorbehouden.
jij, J Waarom een huurder, ,, die er uithaalt, wat hij kan,” het
I" l Gouvernement en de bevolking benadeelt, is ons niet duidelijk.
jg Van fraude kan hier geen sprake zijn; het toezigt is er om
` j die te ontdekken, en de wet om haar te straffen.
A Dat ,, uithalen wat hij kan ," verkrijgt dus de huurder,do0r j
lfrf
il