HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 113

JPEG (Deze pagina), 612.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

3
V. 109
Hvan ~ tractanten betaald, gelijk kunnen wezen aan het aandeel van
geene i den Staat in de nu bestaande suikenfabrikatie?
an de
á
I`h°u' § 28. De wijziging , welke door den Minister is medegedeeld , en
Haren bereids § 26 heeft ondergaan, zal ook in de herziening, welke
Slaap deze § behoefde, voorzien.
eden. i ï"""”`
ming § 29. Daar de betaling ten allen tijde door het Gouvernement
H i"' Q geguarandeerd blijft, en het Gouvernement zich door de vol-
gêml gende § die betaling verzekert, valt hieromtrent niets anders op
te merken.
lweêr j
astaat W -_-_*__
1 ver- 2 _ § 30. Het zal altijd zeer moeijelijk voor het hoofd van het gewes-
r den jj telijk bestuur zijn, om de gegoedheid der borgen te beoordeelen;
; be- en welligt ware het voor het Gouvernement van belang om,
zien, L; zoo mogelijk, meerder waarborg te erlangen; want het geldt hier
voor- groote kapitalen. Wat toch zal het Gouvernement doen, wan-
eding neer de pachter in gebreke blijft, en de borgen evenmin de
koopsom kunnen betalen? Dit is eene der moeijelijkheden van
chrift de uitbesteding.
aan- _
ustan- , , _
Nien, § 31. Geeft geene aanleiding tot verdere beschouwingen.
. r
reeds
thans j § 32. kunnen ons geheel met het oordeel der Commissie ver-
S, Gn eenigen, dat het beter ware geweest dergelijke bepalingen niet
’ zóó op te nemen.
deel j De beschouwingen omtrent de Artt. 20 en 21 der contracten,
ment worden door het Verslag aldus medegedeeld:
,, Ook het model suiker-contract bij verlenging, letter A.
com ,, heeft tot een paar opmerkingen aanleiding gegeven."