HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 111

JPEG (Deze pagina), 633.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

107
§ 25. Deze paragraaf, door de Commissie niet behandeld,
geeft ons ook geene aanleiding tot beschouwingen.
§ 26. Over deze § verwijzen wij naar het aangevoerde door
den Minister in de zittingen van 15, 16 en 17 October, jl. en
juichen zeer de gemaakte veranderingen toe.
Het komt ons voor, dat de overgebleven leden der Commissie
hier een zeer hard oordeel uitspreken en, voorzeker, de ver-
bazing welke zij, volgens den steller van het verslag, verklaren
ondervonden te hebben bij het lezen van deze paragraaf, kan
niet grooter wezen dan de onze bij het lezen van het verslag.
§ 27. Wij zullen ons niet mengen in den strijd over art.
56 van het Regeringsreglement. De meerderheid der Comissie
vermeent, dat de uitbreiding, welke in deze algemeene grond-
slagen aan het cultuurstelsel gegeven wordt, niet in strijd is
met het boven aangehaalde artikel. Zij houdt het ook voor on-
mogelijk, de bepaling weg te laten, dat alleen hij tot de con-
currentie bevoegd is, tegen wiens toelating in de binnenlanden
geen bezwaar bestaat, en waaromtrent het Gouvernement zich
een vrij, ongemotiveerd oordeel voorbehoudt, dewijl zulk een
voorschrift voor de rust en orde op Java niet kan worden gemist.
De contractanten hebben in hunne memorie op deze bepa-
ling gewezen, die ook wij vermeenen, dat niet weggelaten kan
worden. Zij hebben daarom de uitbesteding ontijdig genoemd.
Zij hebben daarbij nog gewezen op de omstandigheid, dat de
inlandsche bevolking nog niet tot dien staat van ontwikkeling
r is gekomen, die noodig is om zelve voor hare belangen te
· waken; en zij hebben daarbij- tevens gewezen op den grond-
regel van den Generaal van den Bosch.
Ondernemers, die in strijd zouden handelen met hetgeen
j het geluk en de tevredenheid van den Javan kan bevorderen,