HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 110

JPEG (Deze pagina), 751.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

'l
W
, 106
i‘ ten koste vau den fabrikant is genomen, dat de toegekende
preferentie de concurrentie niet benadeelt.
Wordt dit niet gedaan, dan zal § 2 vele speculatiën, mis-
schien nog erger kunnen uitlokken. ·
Elk inschrijver diende dus eerst van zijne gegoedheid te
jj Ti doen blijken, dat hij den koopprijs der fabriek kan betalen.
' ä Wij gelooven niet, dat de Staat door de voorgestelde wijze
ijj I van uitbesteding bevoordeeld zal worden. Behalve de contracten,
j waarbij de overname der fabriekgebouwen niet gestipuleerd is,
jj zouden zich, naar wij vermeenen, verschillende bezwaren en
ii, i moeijelijkheden ten gevolge van wettelijke bepalingen voordoen;
en men kan het de teleurgestelde eigenaren niet euvel duiden,
wanneer zij, bij het zien verkrachten van gedane toezeggingen,
van deze gelegenheid gretig gebruik zouden maken, om zich ,
l hunne etablissementen zoo duur mogelijk te doen betalen, of
i de concurrentie te bemoeijelijken.
lj? Zij zouden te dwingen zijn; maar zouden de schatkist en
jj het algemeen belang hierdoor gebaat worden? Wij vinden bij
I j de minderheid der Commissie ondersteuning in onze meening,
l dat verlenging billijk is, en dat de voordeelen der uitbeste-
ï` ding nog moeten bewezen worden.
l . n
jl? § 24. Wij vinden bij al de leden der Commissie bezwaar
jl j tegen de geringe voorkeur, aan den ouden contractant gegeven;
»‘« het toeval moet willen dat hij inschrijft juist tot hetzelfde
,_ ‘ bedrag als degene, welke de meest aannemelijke voorwaarden j
,‘· l aanbiedt.
Misschien kan men hiertegen met eenigen grond aanvoeren,
_ dat het, bij gelijke voorwaarden, dikwerf van belang voor het
l l 4 Gouvernement en de bevolking kan wezen,om den ouden con-
V tractant te behouden, en dat niet alle veranderingen verbete-
{ ringen zijn.
Wij, voor ons, hechten weinig of geen belang aan deze
e. E
al . ­--­--­·­·~­­­ ,,
r
»€¢ -
il W