HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 11

JPEG (Deze pagina), 695.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i
i
l
7
waarheid, dat de suiker­kultuur stationnair is gebleven, niet j
alleen wat de uitgestrektheid bouws betreft; maar men kan hier j
` zelfs nog bijvoegen, dat ook de opbrengst per bouw gedeeltelijk
geleden heeft onder dien onzekeren toestand, en dat, alzoo,
daardoor zoowel algemeene als bijzondere belangen benadeeld
zijn. Die onzekere toestand was echter niet het gevolg van gemis
aan wettelä/re re_qeZin_q, maar wel van het gemis aan regeling,
hoe dan ook.
Beschouwingen over de vele oorzaken, die het gemis aan
j regeling, welke dan ook, zoo lang hebben doen voortduren,
zouden ons te ver voeren. Echter wenschen wij met een enkel
woord te gewagen van de verdeeldheid van opinie, die het gevolg
is geweest van de verschillende discussiën over den zoogenaamden
vrüen arbeid.
Het zijn deze disoussiën ­- gevoerd niet alleen in ’s Lands
i vergaderzaal, maar ook elders, -- die de meest uiteenloo­
_ pende gevoelens hebben doen ontstaan, en waarvan het on-
vermijdelijke gevolg is geweest de bestendiging van den onze-
i keren toestand, en die voor het grootste deel de oorzaak was,
dat de door alle partijen hoog noodig gekeurde regeling, die
‘l« eene toekomst aan de suiker­kultuur moest verzekeren, achter-
wege is gebleven.
Wij wijzen ook nog op die verdeeldheid der opiniën en op
die diseussiën, omdat wij ze terugvinden in het Verslag der
Commissie; omdat ook daarin weder, met grooten nadruk, door
W de minderheid [hier de heeren van Twist en van Hoëvell] wordt
aangedrongen op een meer uitgestrekten uitleg van art. 56
van het Regerings-reglement; omdat die minderheid van mee-
ning was, dat de regeling van de gedwongen kultuur had be-
t hooren vergezeld te gaan van eene regeling der erge kultuur;
omdat die minderheid beweert dat het onwaar is, dat de Gou-
vernements­knltuur ten minste gelijke voordeelen zou opleveren
, als de vrije kultuur aan de betrokken inlanders.
i Bij gelegenheid van eene dezer discussiën zijn in ’s Lands
vergaderzaal woorden uitgesproken door een der leden van de
I j I