HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 109

JPEG (Deze pagina), 699.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

105
> in eene beoordeeling van de handeling van den toenmaligen
; i Minister, maar wij vragen: is de preferentie aan allen toege-
. zegd, ja of neen?
~ F Wij vragen: zou de Regering aan hare belofte voldoen,indien
. E zij tot de, door de meerderheid der Commissie voorgestelde dade-
, r lijke uitbesteding overging?
; Voldoet zij daaraan, wanneer zij ook later tot uitbesteding
, der bestaande contracten overgaat?
j Zou na deze toezegging een termijn van drie jaren eene
. { gunst geweest zijn? Mogten de contractanten niet redelijker
· wijze verwachten en daarop hunne berekeningen maken, dat,
. 1 wanneer reeds de tijdelijke verlenging liep over een tijdvak van
. ­ drie jaren, de deünitieve verlenging, wanneer eenmaal de grond-
, I slagen vastgesteld zouden zijn, voor langer en minstens voor
, i 10 jaren zou wezen?
· Men veroordeelt nu de handeling van den Minister. VVaarom
F is niet de intrekking van dat besluit, hetwelk immers bekend
* was, dadelijk geprovoceerd? Dan zouden de belanghebbenden
‘ geweten hebben wat hun te wachten stond.
i De overgebleven leden van de Commissie spreken nog van
gunst en gesekenk. Wat van die gunst is, hebben wij reeds
· aangetoond; en wat nu ket gesekenk betreft, wij wijzen op onze
i berekeningen en op het eigen gevoelen der meerderheid van
j de Commissie uitgedrukt bij § 11: dat de fabrikant M koogere
i plonttoonen en bij al de voordeelen, die hem worden ontnomen,
i zgn öeolryf niet kan voortzetten.
Wij wijzen nog éénmaal op de opinie, geuit door de Indi-
sche pers. Onzes erachtens gebieden de goede trouw en de
eerlijkheid aan het Gouvernement, om de bestaande overeen-
komsten te verlengen, en het belang der suikerteelt om dezen
verlengings-termijn niet te kort te nemen.
Wat de meerderheid der Commissie voorstelt, kon voor de
fabrikanten misschien wel zoo voordeelig wezen, als de nieuwe
regeling, indien ten minste gelijke maatregelen werden genomen,
om de concurrenten tot serieuse te beperken, als nu in§ 2