HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 108

JPEG (Deze pagina), 820.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

er tl r
1+* :/
t · E
z` l
i 104
Koloniën, in antwoord op een rekwest aan een contractant te
kennen gegeven: dat zijn verzoek om verlenging voorals nog .
voor geene inwilliging vatbaar bevonden is, kunnende hem
echter worden medegedeeld, dat bij de plaats gehad hebbende F
Qi opdragt aan het Indisch bestuur tot het bewerkstelligen van E
jl, een algemeen onderzoek betreffende de suiker­kultuur op Java, s
>l aan dat bestuur is aanbevolen, om hangende dat onderzoek l
jl geene suikercontracten te verlengen voor meer dan drie jaren, jj
{il behoudens het geval, dat bereids bepaalde toezeggingen mogten j
zijn gedaan, waaraan alsdan tot een maximum van 10 jaren
` gevolg zou kunnen worden gegeven; zijnde de Gouverneur·
jj Generaal tevens gemagtigd, om aan de betrokken contractanten 1
li toe te zeggen , dat, nadat de grondslagen waarop later zal worden ­
gecontracteerd, zullen zijn vastgesteld, bij voorkeur met hen ·
zal worden overeengekomen, bijaldien daartegen overigens aan i
hunne vroegere handelingen in het algemeen geene bedenkingen
jj kunnen worden ontleend, en voorts om te bepalen, dat, wal
er 00,% laler kel nilgeven van nieuwe saikerconlraclen worde
ja öesllsl, nel öeginsel van aillesledlng niet op de verlenging
j van onde eonlraclen mel denzeyden eenlraclanl zal worden l0e­
l 1 gepasl.
Dat besluit was bekend. Daarvan waren onderscheidene at-
if il schriften op Java in handen van contractanten. l
Een uitvloeisel van die magtiging door den Gouverneur­Gene­ {
raal, reeds in Julij ontvangen, is geweest, de belofte van pre- j
ferentie, opgenomen in verschillende contracten. Op de toezeg­ Z
ging, dat, nadat de grondslagen waarop later zal worden ge-
lj { contracteerd zouden zijn vastgesteld, de voorkeur zou worden
li l gegeven, is niet geweiteld door velen, om aanzienlijke sommen
. tot verbetering en uitbreiding aan te wenden. Zij geeft ook den
I sleutel voor besteede koopsommen en gedane transactiën en mag,
l hoe men het nu ook veroordeelen wil, als de voorname oorzaak
beschouwd worden, waarom de onzekere toestand en zijn ver-
dertelijke invloed gedeeltelijk onschadelijk zijn geworden.
i VVij kunnen niet, evenals de Commissie dat doet, treden
l.
xt

ll
lt