HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 106

JPEG (Deze pagina), 790.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

« ix f
'i · 1
il ä l
, 102
,, gaarne getroosten. Zij zullen de te maken kosten op den
,, langen duur met woeker terug vinden.
,,Maar zij hebben slechts twee jaren voor zich/’
j Wij gelooven, dat, met het oog op de eischen der industrie
‘ de tijd van 10 jaren niet te lang is; maar ook met het oog
gil op de billijkheid is zij dit niet; want bij de toezegging had
ii wel niemand aan minder gedacht.
g Over het stelsel van uitbesteding zijn de gevoelens zeer uit-
eenloopend; en eerst eene proeve zal kunnen bewijzen, wie gel·ijk
hebben: de voor- of tegenstanders. ·
ii Wij hebben althans door de meerderheid der Commissie niets
lj zien öewyzen in het voordeel van het stelsel der uitbesteding.
Ja, veel is hier en op andere plaatsen gezegd, maar niets is
öewezm. j
jj Wij nemen eens aan, dat bij eene uitbesteding het Gouver­ W
nement billijke voorwaarden zal kunnen bedingen; maar wij -
jj kennen het Nederlandsch en Indisch publiek te veel zaak-
kennis en te veel gezond verstand toe, om te meenen,dat bij
GGIIC uitbesteding voorwaarden zullen worden aangenomen, die
ij alléén bij eene productie, aanmerkelijk hooger dan die tot nog
l toe verkregen is , den ondernemers eene billijke winst verzekeren. _
Wij gelooven dus in geen geval, dat bij de uitbesteding het
lj aandeel in de winst voor het Gouvernement, dat volgens de
besproken regeling daaraan wordt toegekend, zal overschrijden.
Wij komen dus tot de slotsom: dat de beschuldiging, door
1; f" de meerderheid der Commissie, tegen de Regering gerigt, on-
` I bewezen en alzoo onverdiend is.
Wij houden ons overtuigd, dat de resultaten, over het alge-
meen, van eene publieke uitbesteding nimmer zullen over-
schrijden, en welligt, niet evenaren die resultaten, welke te
it verwachten zijn van eene onderhandsche aanbesteding en bij
i welke men een behoorlijk evenwigt voor de uiteenloopende
belangen in acht genomen heeft. Eene periodiek herhaalde uit-
besteding moet altijd nadeelig op de suikerindustrie werken;
omdat ieder inhebber, wanneer de tijd nadert dat hij zijne
2
il