HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 105

JPEG (Deze pagina), 729.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

101
Sfiërülïjïh Hoe dit nu te rijmen met de bewering, dat de Regering
voor de contractanten te veel zorg heeft aan den dag gelegd
ten koste van de schatkist?
iooomlsslo Naar hetgeen wij in de discussiën vernomen hebben, moet
look? voor áezfzeykie lid der Commissie hebben helpen uitmaken de meer-
de Com' deráeirl, die deze tegenstrijdige conclusiën nam. Het is schier
t§ 21 het Ontegajpeiijr.
*kt“'oYdt’ Over het stelsel van begunstiging is reeds zóó veel gewreven
dm Smmj en geschreven, dat wij er slechts weinig van willen zeggen.
Kan men begunstigden noemen, personen die van derden-
i‘”’98” der en tot sommen voor welke de zaak voor een ieder te koop
ti “Z9‘g””’8” was ­- ondernemingen hebben gekocht? Wij gelooven het niet.
loo Zeggen VVelnu, op enkele uitzonderingen na, behooren de tegenwoordige
M Bu de ondernemers tot die catliegorie.
·o om? be' Kan men begunstigen noemen: het stellen van voorwaarden,
I`d"m=W"mt als die voorkomen in de regeling, en die wij ontleed hebben?
-· Op de vraag: ,, was eene verlenging van 10 jaren noodig?”
geven Ook geven wij het antwoord: dat, indien eenmaal be! bil/gjite (wij
moon wordt vertrouwen, dat de toekomst ook zal bewijzen het nuttige) er-
t algemeen kend was van eene verlenging, dan ook het belang der suiker-
__ _ industrie -­- die de winst op de suikerriet­teelt moet daarstellen,
’ mutqgluë waarbij het algemeen belang zoo zeer gebaat wordt ­- vor-
äodaan BIJ derde, dat die termijn niet te kort werd genomen. Immers elke
äovoolm de te korte termijn moet noodwendig het aanbrengen van dikwerf
o de V€rgB` kostbare verbeteringen tegengaan, en dus de ontwikkeling
"oYd"m> wel der industrie zelve in den weg staan.
oog der ba, Wij herhalen hier wat de heer van Hoëvell, dien wij thans
als lid der meerderheid van de Commissie aantreffen, in de
’o· onredelijk zitting van 26 November jl. heeft gezegd:
oP het G°u` ,, Die onzekere toestand, die onzekerheid voor de toekomst
,, is voor elke industrie doodend, en laat ook haar verderfelijken
Voortaan van ,, invloed gevoelen op de suiker­kultuur,” en verder, sprekende
mogelijk om van de contractanten:
ioiolïkuumm ,, Wanneer nu het vooruitzigt hadden van eene toekomst,
,, waarover zij te beschikken hebben, zullen zij zich de kosten ook