HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 104

JPEG (Deze pagina), 759.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i V ii N L i "" ’ · ·~­­«~­· .. -r ` ,__y‘__j `d`__w, iv-Yànfvr
.;.l*lZ
'P si
ll
|
l 100
dadelijke uitbesteding over te gaan, of den verlengings termijn,
j' b. v. op drie jaren te stellen.
jj Het bewijs is voor geen der drie punten geleverd.
jg Het bezwarend oordeel, dat de meerderheid der Commissie
tf hier over de handelingen der Regering uitspreekt, maakt voor
ons onverklaarbaar en onbegrijpelijk, dat § 22 door de Com-
l Q missie stilzwijgend voorbij gegaan wordt, en dat omtrent § 2l het
jj gevoelen der meerderheid van de commissie aldus uitgedrukt wordt:
V, j Men mag uit deze regeling een groot voordeel voor den Staat
‘j verwaenten. Daarop volgt nu onmiddellijk § 23.
De zorg van de Regering voor de parti/culiere belangen der
z; i _ suilcer­c0ntroetanten ten nodeele van de eenat/eist en het algemeen
jj R belang, blinkt vooral uit in deze regeling. Nu moge men zeggen
dat de eene bewering slaat op den inhoud van §2l en de
« andere op § 23. Wij kunnen dit niet aannemen; de eene be-
lt paling moet in verband tot de andere beschouwd worden, want
I gezamenlijk behooren zij tot, en vormen één geheel.
De woordenvolinkt vooral uit in deze regeling/’ geven ook
j wel de beteekenis, dat de regeling der Regering algemeen wordt
geacht in het nadeel van de schatkist en van het algemeen
belang te zijn.
jj; W Of de toejuiohing in § 21 is onverdiend, of de aantijging
lx in § 23 wordt der Regering zonder billijke reden gedaan. Bij
de beoordeeling van § ll vinden wij nog als het gevoelen der
gt meerderheid uitgedrukt: ,, Overigens meende men in de verge-
l ,,lijking der plantloonen, gelijk ze nu betaald worden, wel
,, degelijk eene verbetering en verhooging in ’t belang der be-
. ,,volking op te merken.
j' » ,,Aan te dringen op nog meerdere belooning zou onredelijk
l ,, zijn, zoo wel met het oog op den fabrikant als op het Gou-
j ,, vernement.
,, De fabrikant kan bij de lage prijzen, die hij voortaan van
li ,, zijne aan den Staat te leveren suiker heeft, onmogelijk een
,,hooger plantloon betalen; hij zou dan zijn bedrijf nietkunnen
,, voortzetten. ”
,