HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 102

JPEG (Deze pagina), 788.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

lr? i J
i l i
ll lt
98
jj Belangrük moet deze productie nog stijgen, wil zij gemid-
deld het cijfer van 445 pikols bereiken. Van de Residentiën
Passaroean, Soerabaija, Bezoeki en Probolingo, mag men met
gj eenigen grond verwachten, dat de gemiddelde productie al spoedig
tot 4r5 picols of meer zal stijgen. Maar va.n de Residentiën
Tagal, Japara, Cheribon, Madioen, Kedirie, Samarang, Pe-
kalongan, Banjermaas en Rembang is dat niet te verwachten.
. Het gemiddelde cijfer van 45 pikols per bouw zal door een
E groot gedeelte der ondernemingen op Java vooreerst niet ge-
lg. maakt worden. Een minder cijfer geeft nog slechtere resultaten.
jl Het gevolg der regeling is dus, zelfs wanneer de productie op J
Java tot gemiddeld vijf~en­veertig pikols stijgen mogt, dat het
. j - grootste getal der ondernemingen niet alleen geene belooning
ja voor de industrie zal afwerpen, maar velen geen voldoende
winst zullen behalen, om daaruit de rente en de 21/2 pCt. voor
j amortisatie van kapitaal te betalen.
j" Vergelijken wij nu eens. De Gouvernementsaanplantingen
kunnen op Java tot een cijfer van 50,000 bouws, of meer
j l gebragt worden. Bij eene gemiddelde productie van 415 pikols
jj per bouw, is alzoo de opbrengst 2,250.000 pikols; daarvan
jg krijgt het Gouvernement 1,500.000 pikols en zou die tegen
den aangenomen marktprijs vanf 15 op Java, metf 10,500.000
voordeel kunnen verkoopen. Onder deze omstandigheid zal j
slechts een klein deel der fabrieken eene billijke winst voorde
ondernemers afwerpen, namelijk die, welke 50-60 pikols of
ij daaromtrent per bouw maken. Het meerendeel dier onderne-
mingen zal kwijnen of ten onder gaan.
Zie hier nu hoe bij de nieuwe regeling ,,0Ze zorg uiiölirzká
,,v200r de parái/cuiiere belangen der sui/c¢r­c0zm·acZarzáen, TEN'
S, ,,NAnnnLn VAN nn SCHATKISTVJ
lj Zie hier nu, hoe het belang der suiker­contractanten op dan
l v00rg¢·0mZ staat!
Moet men, bij zoodanige oordeelvelling, de zaakkennis van
W de overgebleven leden der Commissie, of hunne onpartijdigheid
in twijfel trekken?