HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 100

JPEG (Deze pagina), 775.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

jjj
ii jï
i i
j ee
grondslag een evenwigt tusschen die beide groote belangen -­­
die van den Staat en van de industrie - heeft daargesteld;
l zoodat de basis selide mag genoemd worden, en men zich dus
j op den duur goede vruchten van de regeling kan beloven.
jl De tegenwoordige Indische marktprijs van f 16 kan niet als
normaalprijs worden aangenomen. Vijf jaren geleden kon men
geenf 13 voor No. 16 bedingen. Bij eene berekening naar de
j jl j gevolgen van ’t aangenomen stelsel zal dus f 15 de prijs moeten I
zijn, dien men als gemiddeld kan aannemen.
B Met deze gegevens levert eene fabriek van 400 bouws
j 18,000 pikols, waarvan aan het Gouvernement worden afge-
staan 12,000, en voor den fabrikant overblijven 6,000 pikols.
.; Het Gouverment wint alzoo f 84,000 en de ondernemerf 42,000.
jg ‘ Uit deze f42,000 moet nu de ondernemer voldoen 10 de
rente van zijn kapitaal, 20 de slijtage van zijn materieel en
30 in het overschot zijne belooning vinden.
ij Eene fabriek op Java, die gemiddeld 45 pikols per bouw
zal maken, dient, behalve van de noodige gebouwen, ook van
t luehtledige toestellen voorzien te wezen. De nieuwe bepalingen
leggen bovendien de verpligting op, om de toestellen, vereischt
ten einde zoo noodig met stoom te malen, ook voorhanden
te hebben.
i Voor eene dergelijke fabriek met al de aankleven en een
compleeten inventaris zal een kapitaal van f 350,000 benoo­
j digd zijn. 1)
fr Een kapitaal vanf`350,000 kost den ondernemer minstens
I 71/2 pCt., dus aan rentef26,250.
3 Bij de wijziging, die § 26 nu, volgens de mededeeling van
den minister van 1{olonien, ondergaan heeft, bestaat thans eenige
meerdere waarborg voor het kapitaal, door de bepaling dat
bij eventueele overname door het Gouvernement vande fabriek
i ‘ä
Tl 1) Wij merken hier op, dat al de door ons genoemde cijfers kunnen geacht
worden beneden de werkelijkheid te blijven: zoo kan men op Java niet overal
’ f kapitaal tegen eene rente van 7§ pCt. bekomen.
;‘ Tal


i · i`
S )