HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 10

JPEG (Deze pagina), 742.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i
i
6
woordiging niet groot zijn geweest, indien reeds mt de verant-
woordelijkheid eener beslissing tusschen het bekende en het
onbekende haar ware opgedragen? Laat eerst de ondervinding
spreken. Beslist zij het pleit ten voordeele van welk stelsel ook,
Wij zijn er niet tegen dat de met dat stelsel aan vaste regelen
binde. Indien de Staat daarbij zal wèlvaren; wij, fabrikanten,
zullen er voorzeker niet bij verliezen. i
‘ Van het betoog over de ,,wankelbaarheid” van den grond- l
i slag der Regering, gaat de meerderheid over tot het betoog
van de öeáoçfáe aan eene weázfelyèe regeling, waartegen over j
‘ staat het gevoelen der minderheid, dat die behoefte niet bestaat;
dat eene regeling door de wet juist moeijelijkheden en bezwaren
zou opleveren, en dat, aangezien het hier gedeeltelijk nog eene
proefneming gold, de aandrang tot wettelijke regeling in ieder
geval geheel ontijdig was.
Zietdaar over vorm en wijze van regeling twee tegen over
elkander staande gevoelens, die men had mogen verwachten,
dat - slechts na eene bedaarde en naauwgezette overweging,
j met innige overtuiging, in gemoede, zonder naar de stem der t
partijzucht te luisteren, zouden zijn uitgebragt.
De meerderheid stelt in hare overwegingen, die eene wette­ rt
lijke regeling aanbevelen, een argument op den voorgrond, van
den volgenden inhoud:
,, Eene voorname oorzaak, waardoor de Gouvernements­suiker­
,, kultuur op Java in de laatste jaren wat de uitgestrektheid
,,bouws betreft, waarop zij verbouwd wordt, stationnair gebleven
,, is, moet volgens de meening der Regering zelve, gezocht
,, worden in de onzekerheid, waarin deze kultuur verkeerde.
,,Ook voor de ondernemers, die de krachten van kapitaal en
,, industrie aan de suikerproductie willen wijden, is zekerheid
,, voor de toekomst een onmisbaar vereischte voor het welslagen
,, hunner onderneming. Die zekerheid nu kan alleen verkregen
,, worden, wanneer de contracten op beginselen zijn gegrond, .
,, die de wet heeft vastgesteld? V
Dit argument wenschen wij nader toe te lichten. Het is eene