HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 9

JPEG (Deze pagina), 900.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

7
J
‘ zond, waarin hg aanbood de zaken te schikken, en te kan-
ll nm gaf dat lay er oerzolcercl van was, olat clo Transvaal ale bil-
lyko olsc/zen oaa Engelaacl zoa aannemen, en ele Saprematie oaa
~ Engolamldzoa orlcemzoa, zooals oeroat tn ole Conoo1·2tz`e van 1884,
l en andere hoogst belangrüke aanmerkingen maakte - tom {let
‘ Sir Alfred rllllner in het ooerselaen met alleen lzet geheele begin
t` (layaa clox helft) cler olopêclle zoog, maar VGI‘V8,lSChtG {lie cloor
( er een aantal belaagrglco oolzimzoa, o. a. cle oerzeltertngen ran
Prosiolmt Steyw atttolaten. (Zie de volle bijzonderheden dezer
onthullingen in de ,,Dally ChromYcle" van 28 ()ct.). Misschien
zijn zulke dingen eenig in de geschiedenis van eenig volk; ’t
‘ is de vraag of onder het vrü schandalig bestuur van Sir Robert
` Walpole in de helft der 18e eeuw, Engelsche staatslieden zich
tot dergelijke gemeenheden hebben verlaagd,
Uit het debat over den oorlog in de laatste zitting van
j het Engelsche Parlement blijkt duidelgk, dat de heer Joseph
l Chamberlain een zeer slecht iiguur sloeg. Sir Edward Clarke
l en Sir William Harcourt bewezen hoe dubbelzinnig gemelde
heer zich had gedragen in het voeren der onderhandelingen
met de Transvaal; de heer Chamberlain was verplicht aller-
_ treurigste erkentenissen te maken; slechts zijn ongeloofelijke
l onbeschaamdheid en zijn sluwheid redde hem voor liet oogen-
7 blik, en een Huis dat door nationalen trots verblind was, deed
; hem een overwinning behalen. Wait de prijs van die overwin-
- ning zal wezen, moet de geschiedenis nog leeren; binnen zes
1 maanden zal het ontnuchterde Engelsche Parlement waarschijn-
1 lijk een ander oordeel over den Kolonialen Secretaris vellen.
e
& .:.? .:·:' {Q
t
1, Tot zoover de oorzaken van den oorlog; thans de Wijzê
1; Waarop men dien voert. De Europeesche nieuwsbladen tot
B 29 October zijn hier thans aangekomen en ’t is verbazend
J_ te zien welke verhalen daarin staan. WVist men niet beter,
H men zou waarlijk gaan denken, dat Engeland hier een schitte-
lg renden krijg voert. In die bladen vindt men berichten (natuurlijk
l