HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 8

JPEG (Deze pagina), 909.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

6
i
En dan zal Engeland naakt staan. en zal ieder eerlijk man ‘i ‘
moeten erkennen dat het Engelsche schandaal in Zuid·Afrika Ik
de zoo gehekelde en beruchte Dreyfus-zaak in alle opzichten
overtreft. ~
VV at wij nn gaan schrüven om het bovenstaande te be- ‘
wijzen is geen samenraapsel van geruchten of uit de lucht
gegrepen praatjes, genomen uit een opgewonden pers of ver- z`
zameld op de hoeken der straten, maar zuivere feiten die zoo i
noodig een voor een kunnen bewezen worden. Zij worden hier
niet aan het Nederlandsche volk vertelt met het doel dat
volk optevvinden of te misleiden, maar slechts om dat volk
bekend te maken met gruwzame waarheden, die het anders {
eerst zou kunnen hooren lang nadat de oorlog voorbij is. Slechts `
éen ding verwachten wij van het Nederlandsche volk, en van
de eerlijke dagbladpers van Nederland; n.l. dat het zal doen
wat wij niet kunnen doen: deze feiten door de lengte en breedte p
mn Europa bekend nzdlce·n. 4
Engeland begon den oorlog met bedrog. Wij willen niet l
_ spreken van de petitie der uitlanders van Johannesburg aan
de Koningin van Engeland, waarop een groot deel der namen
valsch waren en onder valsche voorvvendsels verkregen, noch
van de leugenachtige verhalen van onderdrukking verspreid
door een omgekochte dagbladpers in Zuid-Afrika en Engeland,
noch van de valsche voorstellingen door het Britsche kabinet
gemaakt; dat is alles oude kost. Maar nieuw zijn de onthul-
lingen onlangs gemaakt n.l. dat valsche depeches verzonden
worden door den Gouverneur der Kaapkolonie, Sir Alfred
Milner, aan den heer Chamberlain. In de depeche omtrent de
wet aangaande het zevenjarig stemrecht door den Volksraad
gepasseerd, werd geen melding gemaakt van het feit dat de wet
rez‘r0gressz`ef zou zijn en werd wel het nretsontnerp gekabeld,
nzanr niet de wet, zooals gepasseerd door den Volksraad, en
dit niettegenstaande belangrijke concessiën werden toegestaan
door den Volksraad, die in het wetsontwerp niet voorkwamen.
(Zie ,,Ons Land" van 18 November). En toen President Steyn
in het begin van October, een lange en zeer belangrijke depêche