HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 7

JPEG (Deze pagina), 955.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

5
~A · alles wordt die censuur gesteund door een Jingo-pers, en een
A staf van Reuter-beambten, die zoo ze de Waarheid niet ver-
draaien, haar achterhouden; maar daarvan later.
.ï . Als dit het geval hier in Zuid-Afrika is, hoe moet het dan
in Europa zijn. vvaar men slechts zulke berichten krijgt, als de
{ Engelsche kabel-censor te Aden en te Londen gelieft door te
laten. Die kabel-censuur te Aden is voor 0ns hier in Zuid-
` Afrika iets onverklaarbaars. Als men in het oog houdt dat er
in Zuid-Afrika correspondenten zgn van invloedrijke Duitsche.
Fransche, Amerikaansche en Hollandsche nieuvvsbladen, zoovvel
als van Engeland, dan gaat het ons verstand te boven hOG
de mogendheden van het vasteland van Europa
ku1’1I1GI1 t0GlëLtGI1 dat Engela.nd te Aden een soort van
politievvacht houdt over de berichten die men per kabel van
Zuid­Afrika naar Europa overseint. Uit de Hollandsche nieuws-
bladen zien vvij, dat Dr. Leyds er over klaagt dat züne te-
legrammen onderschept vvorden. En als dit het geval is,
, kan het dan ook niet gebeuren dat berichten door de
; Fransche, Daiiscne, Oostenrg/080/ze of Hollandsche Consuls aan
; W hunne regeeringen overgeseind, door de Engelschen in Aden
;_ V worden achter gehouden, verdraaid of verknoeid, als de censor
D ·, aldaar meent dat die berichten Engeland tot nadeel kunnen
H strekken? En zullen de Europeesche mogendheden dit rustig
Jr verdragen? ’t ls voor de eer van die mogendheden te hopen
1, van niet; ’t is te hopen dat zij vvat meer nationaal eergevoel
lg hebben, dan om John Bull ongestraft de post van spezn·«Z£wz<Z«z·
m der aarde te doen innemen.
ig Met zulke gelegenheden die men met gretigheid te baat
#0. neemt, en met zulk een macht in handen is het wel te
BH begrijpen dat Engeland Europa alles voorliegt omtrent den
nu toestand in Zuid-Afrika, vvat er maar te liegen valt.
Uk Engeland begon den 00rZ0g met bedrog; vnef bedrog en Zwa-
af geniaal zet het dien 000rt, en eerst als hgj ten mzclr /00122* zal
li,O_ Engeland het oaiztzwzfzfende g0z0z`<‘·/af ran dzïen 00rZ0g znden en 2a/
Bit, lïwropcx bëgïggjüén r?r`€UJ een dappeïwz sz‘rg`jd /Z/.P7‘ in Zuid-,~If1·e`ka
dit grroerd is, en wel/te 0rw·zz·1'nnz'n_gm de Afrz'l·0nw· izwefï /ze/ma/r/.
l
rl