HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 6

JPEG (Deze pagina), 948.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

. ` I`;
4
B
distrikt Aliwal Noord door de Boeren in bezit is genomen, ’ '
en dat zonder slag of stoot, maar ook dat Koloniale Veld- A
kornetten hunne manschappen opgeroepen hebben, om zich
aan te sluiten bg de strgdmacht der Republikeinen. Het ‘i ‘
smeulend vuurtje is een vlammetje geworden; nog een kort
tgdje, en Engeland zal met een geweldigen brand te kampen {
hebben van Kaapstad tot Oranje-Blivier. ln zulke gevallen
toch wordt de Vrgheidsvaan niet te vergeefs in eene plaats l
opgestoken, en kan men verwachten dat distrikt na distrikt
het voorbeeld van Aliwal Noord zal volgen, tenminste die K
distrikten van het midden en westen der Kolonie, waar de l
Afrikaanders iets te zeggen hebben. Want in het Oosten
heerscht de Brit; de meeste inwoners zgn er Engelsch en
reeds nu is Kapitein Brabant (’t is een Hollandsche naam,
maar de drager is een woeste Jingo) bezig een korps op te
richten om voor Engeland te strgden.
Helaas I ’t wordt een burgeroorlog, in den waren zin des woords.
· ’t Is jammer, dat dit het geval moet zgn, maar het is
. onvermijdelijk en het is een deel van den bitteren korst die
het Zuid­Afrikaansche Volk moet doorbgten om bij het zoete ’
te komen. Waarlijk, als Zuid-Afrika zijn vrgheid herwint, mag '
zgn wapenschild wel de leuze dragen ,,Per asjyem ad astm". 2
Maar, ter zake. Het is niet het doel van deze brochure om
de algemeene beschouwing der zaken te behandelen, maar
slechts om de Nederlanders intelichten omtrent zekere dingen,
waarvan zg waarschgnlgk niets weten. Want alles waarmede
men in Nederland bekend raakt, komt uit Engelsche bron en
Engelsche kanalen, en weinigen begrgpen hoe troebel en smerig
het water is, dat uit die bron vloeit of in die kanalen loopt.
Hier in Zuid-Afrika, waar men op de plek zelve is; waar men
de locale toestanden kent; waar men uit private berichten nu
en dan een licht krggt; hier zelfs is het ten uiterste moeilgk
om achter de waarheid te komen. Want overal stuit men af
op de Engelsche militaire censuur, die onbeperkte macht uit-
oefent over telegraaf en post; die alles verdraait en verknoeit,
die liegt en bedriegt tot op een onbekende hoogte; en in dit