HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 5

JPEG (Deze pagina), 826.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

Q ‘ rl
j , .
@0
Nederland heeft zgne stem doen hooren. De Nederlandsche
Leeuw moge niet de physieke kracht bezitten van den Engelschen.
_ maar hij heeft bewezen dat hij bezit, wat deze mist - zedelijken
i moed, eerbied voor recht en liefde voor waarheid.
De Nederlander heeft op nieuw getoond, dat hij zijn bloeds-
.` broeder in Zuid-Afrika niet heeft vergeten. Wij lezen het in
alle nieuwsbladen en ons hart klopt van vreugde als wij zien.
hoe geheel Nederland, als het ware, in koortsachtige opgewon-
_ denheid verkeert, en zich haast om zijne stamgenooten te hulp
I te komen.
Van de jonge maagd af die op Neerlands troon zetelt. de
j waardige afstammelinge van den Grooten Zwijger. tot aan den
arbeider, die uit zijn zuur verdiende penningen een kwartje
, ll of misschien een halven gulden afzondert, voor de Boeren die
j zoo flink voor hunne onafhankelijkheid vechten, geeft ieder
naar zijn of haar vermogen om te zorgen voor de gewonden.
j de weduwen en weezen van de dappere Zuid­Afrikaansche strijders.
j Zuid-Afrika dankt Nederland! In het slaggewoel, onder het
ä bulderen der kanonnen en het knetteren der geweren, mag
voor het oogenblik zijn stem niet duidelijk gehoord worden
op den 6000 mijl verren afstand, maar de dank is er; laat
Qi het oorlogsrumoer maar eerst bedaren en Nederland zal dien
F dank ontvangen met woorden zóó krachtig als de pen ze maar
A kan beschrüven. _
Ik zeg met opzet Zuid-Afrika. dankt ~ want het zijn niet
meer de Republieken alleen, die den strijd voeren tegen Engel-
. sche overheersching en Engelsch kapitalisme; het is ook de oude
Kaapkolonie die zich erbij gevoegd heeft, want dezer dagen
heeft de telegraaf het bericht gebracht dat niet alleen het
lg l
4
ïgá
1. ·P_'~` Y LT. ·