HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 28

JPEG (Deze pagina), 670.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

_ 26
zaak in goede handen, want God en Zijne rechtvaardigheid ·
waken er over.
Doet van uw kant, o Nederlanders, wat gij kunt om die
zaak te steunen door het ware licht te verspreiden. Al is uw . M
land klein, gij hebt een groot verleden achter u, en Europa
eert ll om uwe goede hoedanigheden. l)erhalve hebt _
zedeljjken invloed en die invloed van Nederland als zedelijke ij
macht is veel grooter dan die van Engeland met zijn trotsche j
vloot, zijn kapitalisten en zijn wereldhandel. Uw zedelijken `
invloed kan niemand u ontrooven, zoolang de duinen u tegen '?
de bulderende Noordzee beschermen; uw invloed als een klein
maar eerlijk en oprecht volk zal duren zoolang het oran_je-
blanche-bleu van den vlaggestok wappert. li
Maar Engelands invloed vermindert, niettegenstaande zijn
vloot, niettegenstaande zijn rijkdom, niettegenstaande zijn handel. jj
Want de zedelijkheid van Engeland daalt jaar op jaar tot een sk
lager peil; jaar op jaar valt het meer en meer in de handen
van gewetenlooze kapitalisten, die alles en allen beheersehen, `
van den troonopvolger tot het om bier schreeuwend gepeupel.
De Engelsche ster daalt, en wat Bismarck gezegd heeft, zal
misschien binnenkort bewaarheid worden .,A.trika wordt Enge-
lands graf".
«
l
!
j
­
{
4 F
l
I