HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 27

JPEG (Deze pagina), 945.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

25
steeds verminderen. Acht schitterende overwinningen, plus
minus 3000 Boeren dood (zoo vertelt men) - maar geen enkel
blijvend voordeel. Als dit Britsche krijgskunde is, dan kan men
· · die niet bijzonder bewonderen. Het gevolg van al deze leugen-
achtige berichten der Engelsch-Koloniale pers en van even
, weinig waarheidlievende oorlogscorrespondenten is dat de wer-
‘ kelijk verstandige lui niet meer dan l percent van de berichten
1 gelooven, en slechts die, welke door de militaire autoriteiten
als zuiver correct worden aangegeven, en die zijn maar weinig
in aantal. De vraag is echter hoelang het publiek in Engeland
T zich zal laten misleiden. Ten slotte moet men zelfs daar tot de
conclusie komen, dat men voorgelogen. wordt en dan kon het
ii gebeuren dat John Bull in een onaangename stemming geraakt.
li waarvoor de heer Chamberlain en zijne kornuiten of liever
l gezegd mede­samenzweerders dan zullen moeten boeten. Maar
ft- de bespreking van die kwestie is buiten ons tegenwoordig
gebied. Een der best geïnformeerde nieuwsbladen, dat, schoon
Afrikaansch gezind, de balans der waarheid zoo even houdt,
als onder de omstandigheden mogelijk is, is ,,0ns Land". dat
te Kaapstad uitgegeven wordt. Voor Nederlandsche lezers is
het misschien niet overbodig hier het overzicht te geven van de
voornaamste feiten sinds het uitbreken van den oorlog, zooals
die in elke uitgave verschijnt; derhalve voegen wij aan het
eind hiervan het overzicht door dat blad gegeven op 2] No-
vember. Wat daarin vermeld wordt, is, zooals wij persoonlijk
weten, het naaste bij de waarheid, maar men vergete niet dat
ook dit hoofdzakelijk uit ,,Engelsche bron" afkomstig is.
Ten slotte een paar woorden aan de Nederlanders.
‘ Ten eerste: Slaat niet te veel geloof aan de berichten. die
u uit Engelsche kranten worden opgedischt. Later. wanneer
* · Fransche nieuwsbladen als ,,Le Temps” of Duitsche bladen als
de ,,Vossische Zeitung” de gescizwrwz berichten per brief van
hunne correspondenten krijgen, of misschien ook de correspon-
« · denten van de voorname Nederlandsche bladen hunne quotas
zenden, zult gij langzamerhand de waarheid vernemen.
‘ Ten huwde. Wanhoopt niet aan de zaak der Afrikaners. Die