HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 26

JPEG (Deze pagina), 911.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

24
om tegen 60 centen per dag dienst te doen als .,kanonvleesch."
Zooals men begrijpen kan, is alle communicatie zoowel per
post als per telegraaf met de Republieken afgesneden, maar nu
en dan bereikt het een of ander nieuwsblad uit Johannesburg ‘ ‘
of Bloemfontein de Afrikaander kranten in Kaapstad en dit
wordt dan gretig nagegaan, en de voornaamste berichten. j
overgenomen. Die berichten helpen dan veel om achter de ‘
waarheid te komen. want men kan zeggen wat men wil. maar 1
° de Boeren maken zich niet schuldig aan vwinderigen bluf” en
hunne officieele berichten dragen den stempel van waarheid;
ook bestaat hij hen geen perscensuur zooals in de Kolonie. Uit
die bladen blijkt o.a. dat de Republikeinen welgemoed en vol
hoop zijn. Zij zijn vol vertrouwen niet alleen op de recht- ij
vaardigheid hunner zaak. maar ook op den Almachtige. in ‘.
wiens bescherming zij zich veilig gevoelen. ij
Van Pretoria en uit het Hoofdleger te Ladysmith bereiken tt
ook meermalen telegraphische berichten per Reuter de Kaap-
kolonie, maar ook die berichten worden natuurlgk gecensu-
reerd. en dikwijls zoo verdraaid en uit hun verband gerukt
door het roode potlood van den censor. dat als zij de kranten
bereiken. zij menigmaal geheel onverstaanbaar en zonder zin
zijn. `t Is dus moeielük om achter de waarheid te komen.
Gedurig komen lange. sensationeele berichten van gewaande
Britsche overwinningen, in Natal netjes samengesteld. Vandaag
1000 Boeren dood, overmorgen nog eens 800, enz. enz. De
Engelschen en Engelsche Jingo`s in Kaapstad roepen dan
,,Halleluja". om een paar dagen later nittevinden dat zg zich
met een doode inusch hebben verheugd. en dat van al die
verzinsels niets waar is; maar dat daarentegen de Engelschen ‘
weder een verlies hebben geleden. Er zgn nu volgens zulke
berichten reeds S quasi schitterende overwinningen door Sir * ·
George White te Ladysmith behaald, en elken keer drijft hij de
Boeren met ontzettend verlies uit hunne posities. Maar met
dit al blijft het een feit dat Ladysmith steeds nauwer inge- « ·
sloten wordt, en de positie van den Britschen Generaal bij den
dag harhelijker wordt, terwijl de kansen om hem te ontzetten ‘