HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 25

JPEG (Deze pagina), 850.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

23
‘ ' dat G6IlGl’€Lkll VVl1ito i11 @@11 oigo11l1a11dig@11 brief aan lUtG1l(31'2lELl
Joubort, de lv)/Mwzz [11‘[js‘z‘ mor de r»w1‘Ijj/1:«» ww nzwzs«·/1//«»1‘wzrZr» Hjjsw
wacmtop dezen dm krgyjg wewn.
‘ ‘ Wat d@ l)@SCl1lJlCllgll’lgGD va11 G@11@1‘aal ·l()Ul)(*)1`JE aaugaaii, zoo
1 wordou. dio d@ols l)GV€Z(:‘1l’l uit b@1·i<ïl1t@11 dio i11 d@ l‘l11g€’lS(ïll€·
á Kolouialo blad@11 ve11·sol1ij11@11. Zoo l1o@ft do ,,(‘ap@ r.l‘llll€S” ll1€l(llll§1{
lj gomaakt van @@11 Dr. Horuabrook, @@11 E11g€lSCl1(ï‘ll (lOl{J£€l` van
j hot Rood@ Kruis, di@ op l1@t slagv@ld zij11d@. @@11 aantal Boe·1·<+11
€lg@l’ll1ëLHCllg g@vaug@11 11a111. Nu is @@11 Cl()l{ll(;‘]' van l1@t Roode
lj Kruis @@11 aiziwzf-sirgrlwr, hij 111ag op g@or1@ wijz@ ll()€’g'€ll2lillllll
j d@ol 11@111@11 aan het govocht, zoudor zijn 11@ut1‘alitoit ou de
{N b@sol1or1r1i11g va11 zijn Rood Kruis t@ v@1‘li@z@11. l)1·. ll()l`l]ïll)l'()()l{
heeft dus d@ Têgêlêll van do Co11v@11tio vau (·i€lll*V€ <1vee1·t1·o«lo11,
A door alsof hij @@11 militair Was, g`6V2l~11g(311€ll t@ lllilkfèll.
‘ Nog GGD audar voo1·b@@ld, 0111 to bowijzou ll()€ het l)PS(2ll.ilill'A4l€
‘ E11g@la11d 111 Zuid-Afrika oorlog voort. Do .,<,‘ap@ 'l`1111@s" lllPl(l4lG
V6Tl€(lGl'l wook 111@t e@11 soort Vïtll trots, dat @@11 soldaat ..1lc
l1oog111o@digo b@zitt@r was van hot gOU(l€l1ll()l‘lO§g`€ van Koloiwl
Sol1i@l,” door g@1r1@ld@u soldaat aa11 Schiol ()l1ïl'(>()lll. t@1·wjjl
dozo gGWOIlCl op hot slagvold `lag. Eou a11rl@1· soldaat, zoo
v@rt@lt do ,,Uap@ Ti111@s", had £ 103 goroofd van het li<;l1aa111
van d@11 doodolijk g€VVO11dB11 gouoraal Kock. 1121 deu slag van
Elaudslaagto ,,@11 hij l1ad dit g@ld 11aar zij11@ filllllllê i11 l*ll1§.ï<‘·
la11d gszo11d@11." l1)@ govar1g@11 Boaro11 op hot SCllll) d@ ,,l,€ll(3·
lopo” l1@bb@11 sohrijvor dozos vo1·t@ld, dat do E11gels<·l1o soldatou
d@ viugors d@1· dood@11 @11 zwaarg@wo11do11 Zll·Sll(3(l(?ll ()lll de
l goudou ri11go11 t@ l1@111acl1tig@11, @11 dit word l)€*l{l2<'llJ[l§2f(,l uit @011
brom di@ 11i@t d@r1 111ir1st@1r1 twijfol laat @11 door hou di@ even-
F @@11s aan do zijdo dor Boorou st1·@do11. @11 ook l{l'ljQ§Sg€V2lll;{€l]f’ll
- Zljll. Yam d@11 gGClOO(lGIl Dr. Coster hoeft 111@11 6611 goldbaiid
"·l* ‘ 111ot rï 50 g@stol@r1, torwijl hij op llêt slagv@ld lag!
Do Engolscho soldatou zijn dus .,l1l2l1'()(l@l1I'SQ" zij Sj)(?l(·)ll do
rol Väll d@ ,,l1y@11a’s Vëlll l1ot slagv@ld!" Do rlis<:ij1li11o van het
·· · Er1g@lsol1@ l@gGl` 111oot Wol op @@11 laag j1@il staan! Maar wat
l kan 111@11 v@rwaol1to11 van S()l(l2llL€11 dio uit de laagste klassen
g dor 111aats<;happij, uit .,l1@t sCl1ui111 dor 2Lill'fl(;"’ V()l'(l€‘ll g@11o111<·11.