HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 23

JPEG (Deze pagina), 826.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

I .
l
21
moeielijkheden het Engelsche leger zal te worstelen hebben.
Het zal moeten strijden niet alleen tegen den mensch, maar ook
tegen de Natuur. En ­- tegen de Beheerscher dier Natuur -
i _ God! ,,Kruger heeft zich op God beroepen; ik neem die
, uitdaging aan!” Dat waren, meer of min de slotvvoorden van
i de rede van den heer Chamberlain in het Engelsche Parlement.
= En wat zeide de ,,Gape Argus": ,,VVij zullen de Boeren en hun
A Voorzienigheid bevechten, en ze alle beide kloppen. Men vecht
tegenwoordig met geweren, niet met goden; die het beste
ïï schieten kan, wint het/’
iii Engeland heeft God, heeft de Voorzienigheid uitgedaagd!
Is de uitslag van zulk een strüd niet te voorzien? ,,God en
, ons recht" is het opschrift op een zijden vlag der Boeren. En
de Engelsche vlag? De Engelschen, trekken. even als Jameson
in 1896, zonder vlag ten strgde. En daar hebben ze ook
gelijk aan. Zelfs de vlag van Engeland zou blozen. als men
E haar gebruikte om een tvveeden roofoorlog te doen eeren!
Y Zoo voert men in Zuid-Afrika oorlog. Maar men doet nog
A meer! Engeland vertrapt de Conventie van Genève en de
regelen van het Roode Kruis onder de voeten.
f Na het gevecht van Rietfontein, schreef Generaal Joubert
het volgende, dat in de ,,Express" vverd opgenomen.
i
E REUTEHTELEGRAM VAN PRETORIA.
i Uit de Iàlqpaws van 26 October:
j` ,,De volgende feiten, door generaal Joubert gerappor-
F teerd, veroorzaken een vreeselijke verontvvaardiging in
Afrikaander kringen. Men kan niet gelooven dat de daden
L zijn goedgekeurd door de kommando-officieren, en meent
j dat het Britsche publiek onmiddellijk daarvan moet worden
in kennis gesteld.
j Al de vreemde consuls hebben het gebeurde reeds be-
` ` kend gemaakt.
g Het gevaar is dat zij kunnen leiden tot weclervergel-
E ding van de andere zijde en tot minachting van de