HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 22

JPEG (Deze pagina), 909.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

K
l
20 5
Kolonie blijkt onverdedigbaar te zijn, en de basis zal naar _
Beaufort West moeten verplaatst worden, waardoor het geheele
noordelijk deel der Kolonie in handen der Republikeinen zal
vallen, en de 12,000 man sterke Engelsche macht te Oranjerivier · _
Statie, alle kans heeft om afgesneden te worden! Zoo staan
de zaken, en zelfs een Napoleon zou krankzinnig er van wor- ,
den. De arme Buller moet dit nu alles doen, en reeds nu
begint men (d. w. z. de Engelschen in Zuid-Afrika) over zijn =
getalm te mopperen. Maar Generaal Buller heeft gezegd dat ii,
hg) ten minste niet van plan is om zyn reputatie in Zuid-
Afrika te begraven naast die van zoovele Engelsche staats-
lieden en militairen; het lot van een Bartle Frere of een Sir {Fi
Harry Smith verkiest hij niet te deelen, evenmin als dat van
een Colley. Hij moet inner troepen hebben, schoon hij over r
meer dan 50,000 versche troepen zal te beschikken hebben.
En zal Engeland dat kunnen volhouden? Reeds is het bericht
gekomen, dat de oorlogskosten thans 15 millioen pond sterling
bedragen E E
De moeielijkheden van vervoer, het feit dat men niet in l
staat is om 3000 mijlen spoorweg te beschermen en daardoor Z
de communicatie te verzekeren; dat men dus door een woeste,
waterlooze wereld met een groot leger zal moeten trekken, T
en derhalve per ossen- of muilwagen alles moet vervoeren is
niet berekend om de positie te verbeteren. Men heeft minstens
2000 wagens en 30,000 trek- en lastdieren noodig. Stel dat ’
dit leger met zulk een trein zich ergens in de droge Karroo i
(woestijn) bevindt, en dat een sterke afdeeling Boeren de
communicatie met Kaapstad afsnijdt, waar is dan de geheele ;
Britsche macht. Zonder water op de dorre Karroo, in een F
brandende, alles verzengende hitte moet het binnen 48 uren `§
oxnkomen of zich aan den rusteloos aanvallenden vijand, die J L
als ongeregelde ruiterij niet met die moeielijkheden te wor-
stelen heeft, en die weet water te krggen waar de Engelschen
dit niet kunnen. overgeven. Een Zuid- Afrikaansch Saratoga met j
hetzelfde gevolg ~ een vrije Zuid-Afrikaansche Republiek. i
Men moet Zuid-Afrika kennen om te begrijpen met welke