HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 20

JPEG (Deze pagina), 887.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

18 j
· 1
en brutaal de waarheid. Wat de nieuvvsbladen zooals ,,0ns ·
liand" en de A. News" Weten, durven en kunnen zij j
doodeenvoudig niet publiceeren, want dat zou zelfmoord zijn; .
zij zouden dadelijk geschorst worden van wege de regeering. .
En de Engelsche bladen, zooals de ,,Cape Times" en de ,,Cape E
Argus", ZL`!.//{’l2 het niet publiceeren, omdat zij hand in hand
met de Engelsche autoriteiten werken. Integendeel, die geven j
nog fictieve berichten uit Mafeking van 2 en 4 November,
,,dat alles wel is", toen de plaats in assche lag. en de dooden lj
in stapels lagen. Wij geven hierrzooals gezegd, geen _y«¢··zmim»n,·
vvilden wij hier verhalen wat gr/oofzma·rdz'g<» geruchten omtrent jl?
den val van Mafeking vertellen. dan zouden onzen lezers de 's)`§
haren te berge rijzen.
Nog iets meer. Om een voorbeeld te geven hoe men de _`
perscensuur hier toepast, diene het volgende: j
De editeur van ,,()ns La.nd" zond aan eenige Hollandsche ­
nieuvvsbladen in de Kolonie zekere berichten omtrent de Boeren- 1
verliezen bij Talana. en Elandslaagte. en omtrent eenige door de .
Boeren behaalde voordeelen. De telegrammen met de betaling `
er voor werden aangenomen, maar nooit verzonden. Een vijftal ll
dagen later kreeg gemelde editeur een officieel bericht van
het telegraafkantoor, dat zijne telegrammen gecensureerd waren !
Toen echter het lteutenagentschap, en de editeuren van de Y
,,(?ape Times" en ,,Uape Argus" links en rechts over de Kolonie
telegrafeerden dat bij Ladysmith 1000 Boeren gedood en 2000
gevangen genomen waren: toen zij telegrafeerden dat Joubert *1
dood was; toen allerlei /eu_qwm‘aa/ (maar ïmagws afm 1·00r<?<»w/.«» l
dwr E1z_qeZs{=/mz) aan het telegraafkantoor vverd overhandigd.
toen liet de censor die leugens passeeren, .s·c·/mon. bij als mi//­ ,
z‘rm· smfo/fic/«»r moei _ywz·«»mz hebben, daf zw /eug«»z·z.s= ·zbcwr·«»»·«.’
Een mooi zoodje heeren, die eerlijke Engelschenï Durft l A
men nog iets zeggen in Engeland over de Dreyfus-zaak? De
publieke moraliteit van Engeland staat op een twintig Meter
/a_«;«»r peil dan die van Frankrijk ooit gestaan heeft! _ _
Zoo voert men oorlog in Zuid­Afrika!
l)ie arme Britsche soldaten! Hulpelooze slachtoffers zijn
1