HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 18

JPEG (Deze pagina), 920.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

16 ï*
K,
invloed gehad te hebben op de Britsche troepen die aan ‘
het gevecht deel namen.""
Als wij al de staaltjes hier zouden willen weergeven van de
leugenachtige wijze waarop de Engelsche berichten gefabriceerd i· ~
en verspreid worden, en van de onbeschaamde wijze waarop
door den militairen censor telegrammen worden geweigerd,
verdonkeremaand, vervalscht en verknoeid, dan zouden wg een
boek moeten schrgven, in plaats van een brochure, en daarvoor
is het de tijd nog niet. iig
Slechts een paar voorbeelden. w át
l. Op Zondag 5 November bereikte door middel van de
,,Cape Times" een bericht Kaapstad, waarin gemeld werd dat Ji p
op 3 November een ontzettend gevecht plaats had gehad bij _`
Ladysmith; dat 1000 Boeren gedood, en 2000 Boeren gevangen
werden genomen. Een later bericht gaf eenige bijzonderheden, ä
waarin beschreven werd dat de lansiers tusschen de Boeren
waren gekomen, en dat de laatsten zoo duchtig gehavend werden I
dat zij ,,om genade bulkten" (howled for mercy, zie het
telegram).
Drie dagen later bleek het, dat het geheele verhaal een
verzinsel was, gnasi door den correspondent van de Engelsche
,,Daily Mail" in Natal van Kafïers gehoord, maar waarschijnlijk ,
door dat mooie individu uit zijn duim gezogen om deels het ii
Engelsche publiek gerust te stellen en deels invloed op de ,
· wmdeeiennmrká uizf fe oefenen. De zaak was zulk een schandaal, E
dat Generaal Buller den editeur van de ,,0ape Times" bij zich F é
ontbood, en dezen geweldig de les las over het verspreiden ,
van valsche berichten, zoodat N.B. op den ’7"” November; in een l
lang inZez`eZzYngsm·ii/eel de ,,Crgoe Tz'mes” een publieke cepologvle '
nmrzlczw woor bef l`(’/”'S_ZJi“€’Z·(b€l?· ran dit Zengenaobázjg beriebzï, en dat
nrezlrzf hef Lrolomnzenlange bPS(?h7'@l*?’7’Zg€i”L van zgn eigen correspondent · i ·
op {Zen Gdm November bad gegeven orer de genoemde Boeren- ‘
ne¢‘Zei‘Mag.’
Mooier kan het toch niet, en ik geloof niet dat wijlen ,
Ananias dergelijke leugens zou kunnen overtreffen. gl.
Nog een staaltje. Verleden week bereikte Kaapstad het
r E
I