HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 851.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

{ 15
‘ U Erasmus. Volgens berekening der Engelsche officieren was
de voorraad in het kamp genoeg voor 23.000 troepen
j gedurende twee maanden. De Boeren hebben ook het
j- militaire magazijn bij het spoorwegstation genomen be-
t nevens vier locomotieven en al het rollend materiaal op
li de lijn.
W De gewonde oflicieren verwenschen ten bitterste de
jl Johannesburgsche kapitalisten, die deze moeilijkheden op
j hen geladen hebben.
Uit onderschepte correspondentie blijkt. dat de Britsche
troepen steeds gevoed werden met het denkbeeld dat ze
een wandeling naar Pretoria gingen maken.
Het slagveld is do_or mij bezocht geworden. De boomen
op den heuvel waren doorboord niet kogels en de klippen
met lood geverfd. De heuvel is bedekt met stukken van
bommen. Overal langs de klippen en muren toonen
l duizenden van leege patronen aan. hoe hevig het gevecht
. was. Overal liggen doode paarden. de klippen zijn bespat
en het gras gedrenkt met inenschenbloed. Bij Smith, in
" een buitenhuis liggen 39 lichamen van doode Britsche
i soldaten nog onbegraven, inslnitende twee kolonels. Een
jt akelig gezicht waren de lijken; een hen en kuikens liepen
W tusschen hen heen en weer, en een collie hond hield
treurig de wacht.
i Generaal Erasmus bewees de laatste eerbewijzen aan het
A lijk van generaal Symons, en gaf toen bevel ter begraving
jl er van. Er zijn thans nog meer dan 200 Engelsche .
gewonden in de verschillende hospitalen.
De oflicieren van den geneeskundigen staf verzekeren
ons dat hunne behandeling door de Boeren uitmuntend is
j· geweest. Een dronken kerel dreigde hen, maar hij werd
voor den krijgsraad gebracht, schoon chirurgijn-majoor
Kener geen klachte tegen hem wenschte te maken.
­ ·_ Kommandant generaal J oubert is op het veld verschenen
om het bevel over de bewegingen te voeren.
j De val van Dundee schijnt een zeer denioraliseerenden
l 1
l
j