HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 14

JPEG (Deze pagina), 866.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

12 .
van bommen en een aantal der projectielen barstten ~
tusschen onze manschappen, maar deden voor het meerendeel l
geen kwaad. De juistheid van het vuur van den vijand
blijkt uit het feit dat toen de Manchesters de vlakte
tegenover de Ladysmith slachtpalen hadden bereikt, een g
aantal bommen midden tusschen hen invielen, terwijl meer
nabij de stad ,,Long Tom” bom na bom wierp op de *5
lange lijn van terugtrekkende wagens, zoodra die in het j
gezicht kwamen.
Sir George VVl1ite bleef tot op het laatste oogenblik op G
het slagveld, en het leger kwam gedurende den middag
veilig te Ladysmith aan.
Er heerscht hier weinig opgewondenheid, vooral als
men al de feiten van den toestand in aanmerking neemt/’ _ j
Het resultaat van al die gevechten was, dat de Engelsche
legermacht zich steeds terugtrekken moest, geen enkel krijgs­ l
kundig voordeel kon behalen en ten slotte op 6 November
als door een ijzeren band in Ladysmith omringd was. Daar l
is het nog, en ’t is niet waarschijnlijk dat het er uitkomen -
zal. Het mag korter of langer duren, het einde moet zijn, de
overgave van Sir George White met zgn geheele leger, bestaande V
uit de best geoefende soldaten van het Britsche leger.
Geen grooter leugens zijn ooit van uit een oorlogsveld ver-
spreid, dan omtrent het innemen van Dundee door de Boeren i
op 21 October. en de vlucht van het Engelsche leger onder xl
Generaal Yule. De feiten zijn nog niet geheel bekend; wat
uitgelekt is, is al erg genoeg, maar het is meer dan waar- Li
schijnlijk dat het geheele Engelsche leger door de Boeren
ontwapend is. en dat Generaal Joubert, die de middelen niet H
bezat om zulk een aantal krijgsgevangenen te vervoeren, en .·
door hun aanwezigheid in zijne krijgsbewegingen zou belemmerd
zijn geworden, het ontvvapende Engelsche leger liet loopen.
Ten minste zelfs uit de beste Engelsche berichten verneemt _ _
j men, dat terwijl Generaal White slaags was niet de Boeren te
Bietfontein op 24 October, de macht van Generaal Yule voorbij