HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 789.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

9
i · voorbeelden ter navolging door de geheele mensehheid! God geve
dat het edele bloed niet te vergeefs gestroomd heeft! Yan de
slagen van Lombardskop, van Rietfontein, en van de gevechten om
· 4 Ladysmith van 2 en 3 November, van die alle is bijna niets
j bekend. Slechts weet men dat het verlies der Boeren bij
Rietfontein 12 dooden en 16 gewonden was, dat der Engelschen
‘ meer dan 109 aan dooden en gewonden.
i Hoe ontzettend de slag bij Lombardskop geweest blijkt
9 uit het volgende verhaal van een ooggetuige. dat in een
Engelsch Koloniaal blad verscheen.
HET GEVEOHT TE LOMBABDSIQOP.
or 30 ocrosra 1399.
De Nam! W2't72€8·9 geeft een zeer goede beschrijving van
dezen slag, die van zeer ernstigen aard moet geweest
zgn. Uit dat blad nemen wij het volgende over:
,,De dag brak juist aan toen de Britsche hoofdcolonne
zich vereenigde onder een hoogen rand langs den weg.
die op een distantie van 21'2 mijl het Boeren centrum
bestreek. De artillerie was reeds aan de voorzijde en was
om kwart over vijf een tweegevecht met ’t geschut van ,
den vijand begonnen.
Tusschen het gebulder van dit artillerie­duel ging de
eerste bom van den 40ponder des vijands schreeuwend
j over ons hoofd naar Ladysmith. maar viel heel wat ter
linkerzijde, waar hij barstte zonder kwaad te doen. Deze
bommen werden van tijd tot tijd in Ladysmith gezonden.
V totdat een der marinekanonnen, dat alleen zoo ver kon
, schieten, in actie kwam, en den 40ponder het zwijgen
S oplegde. E
l De slaglinie was meer of min zichtbaar van het mid~
3 delste kopje. De hoofdstelling der Boeren. die. naar men
3 meent, door 20 kanonnen werd verdedigd, waaronder
B #1; 40p0nders, lag dadelijk voor de rechterflank van den
1
lt