HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 10

JPEG (Deze pagina), 952.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

S
uit Engelsche bron) omtrent de eene schitterende overwinning r ·
na de andere door het Britsche leger op de Boeren behaald;
ja men leest over gevechten die nooit hebben plaats gehad,
zooals b.v. de zoogenaamde tweede slag bij Glencoe op 21 · .
Ootober. De verliezen der Boeren in elken slag zijn veel te
hoog aangegeven; zoo ook het aantal hunner dat deel heeft
genomen aan den slag. l
De Engelsche berichten over den slag bij Glencoe of Talana
Heuvel op 20 October schatten de Boeren op 9000, en hunne H
verliezen op 1500 a 2000.
In voerkelzjkheld nomen 500 Boeren deel aan het gevecht en
hunne verliezen waren 31 dooden en 66 gewonden. Het Engelsohe
verlies volgens de officieele opgaven (die, zij het gezegd, alles
behalve vertrouwbaar zijn) bedroeg plus minus 250 man aan
dooden en gewonden.
Hetzelfde was het geval bij Elandslaagte. Volgens Engelsche
berichten waren daar 1500 2000 Boeren, waarvan slechts
250 ontkwamen. In waarheid was de Boerenmacht, die deels
‘ uit Duitschers en Hollanders, deels uit Boeren bestond, 900
man, waarvan slechts 500 deel aan den slag namen; 21 daarvan
werden gedood, 56 gewond en 198 gevangen genomen. Het
Engelsohe verlies bedroeg 220 man, en het nzerltttoordtgste feit
is dat hier 500 man der Boerennmehtnzeer dan 5 uur 5600 Engel-
selzen tegenhielden. De Engelschen moesten dan ook erkennen
dat hunne vijanden met een moed en standvastigheid streden, die
door de meest geoefende troepen der wereld niet _Q'€ëZ?€ilCl·Ct7"(l is.
lin dat waren die lólüvë Boeren. Als men denkt dat bijna Hs ,
van dat handje vol mannen Nederlanders waren; dat namen als
l)r. Oosrmz, Dn Jones, DE VVrrr-HAMER., VAN Lneesro, en anderen onder
de strijdenden voorkomen, dan moet de Nederlander met een soort
van rechtmatigen trots gevoelen, dat het oude Neerlandsche
bloed dat hem door de aderen stroomt, niet verslecht is sinds
de dagen van Heiligerlee, Hactrlein, Al/wnoar, Nieuwpoort, en
zoovele andere episoden uit den S0jarigen oorlog. Eere zij de
dooden van Elandslaagte! Eere zij die dappere Nederlanders, die
voor vrijheid, recht en gerechtigheid hun leven lieten, waardige