HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 9

JPEG (Deze pagina), 748.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

G 7
Bnonns schuldig had bevonden en hem als zoodanig aan
VU het Parlement gerapporteerd had, de heer CHAMBERLAIN,
E een der leden der Commissie, in directen strijd met zijn
»· rapport, den heer Rnonns heeft verdedigd. U Exo. zal
moeten bekennen dat de Z. A. R., zoowel als de beschaafde
wereld, volste recht had om tot de conclusie te komen
dat JAMnsoN’s inval, welke, zooals wij eerst dachten,
is ondernomen was door onverantwoordelijke personen en
zonder medeweten van Harer Britsche Majesteit’s Regeering,
i bekend was, indien niet aan allen, dan toch aan sommige
A leden van I-Iarer Majesteit’s Regeering. Ik wil U Exc. er
niet aan herinneren dat sedert dien tijd geen billijke
. schadevergoeding aan de Z. A. R. werd betaald, zooals
‘ " destijds beloofd werd, maar deze werd wel gedurig met
depeches en dreigementen omtrent haar inwendig bestuur
lastig gevallen.
Ik behoef ook niet aan U Exc. te melden welk een
invloed van buitenaf werd gebruikt om memories aan
Hare Britsche Majesteit op te maken over beweerde
. grieven, ten einde Harer Majesteit’s Regeering gelegenheid
jj te geven zich in te laten met de inwendige politiek der
Z. A. R. Zooals ik gezegd heb acht ik het niet noodig
U Exc. aan bovenstaande te herinneren, omdat ik meen
ç dat het aan U Exc. wel bekend is. Maar zeer gaarne wil
ik U Excfs aandacht op de volgende feiten vestigen,
1 waarmede, naar het mij voorkomt, U Exc. niet bekend is.
J Toen ik, gedurende den omloop van laatstgemelde
X memorie, zag dat een zekere partij hard bezig was om te
E trachten de Britsche Regeering in oorlog te wikkelen met
U ­de Z. A. R., ben ik tusschenbeiden gekomen en heb getracht
. de partijen tot elkander te brengen en heb, door mijn
, invloed in de Z. A. R. te gebruiken, getracht haar over