HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 8

JPEG (Deze pagina), 750.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

geeft mij de vrijmoedigheid om U Exc’s brief eenigszins _
breedvoerig te beantwoorden.
Ik heb opgemerkt dat niet alleen in uw brief, maar
ook dat verantwoordelijke staatsmannen aan uwe zijde, "
beweerden dat de verklaring van oorlog van de Z. A. R.
en de inval op Britsch grondgebied de oorzaken waren
van den oorlog.
Ik acht het nl. onnoodig om U Exc. te herinneren J
dat, in 1895, toen de Z. A. R. ongewapend en rustig
was, vertrouwende dat zijne naburen beschaafde volken A
waren, er onverwachts een aanval op haar werd gemaakt, A
uit het Britsche grondgebied. Onnoodig acht ik het U
Exc. erop te wijzen dat, toen die gekke onderneming, r_
welke alleen kon worden ondernomen door een man die L )
door zijn ijdelheid krankzinnig is geworden, en de heele
boel in handen van de Z. A. R. viel, de Begeering der
Z. A. R. vertrouwende op de rechtvaardigheid van het
Engelsche volk, personen die zij gevangen genomen had ‘
en die volgens internationaal recht den dood hadden
verdiend, aan Harer Britsohe Majesteits Gouvernement r
overhandigd heeft. Ik acht het niet noodig U Exc. erop ë
te wijzen dat, toen een rechtvaardige rechter de leiders
der expeditie tot gevangenisstraf veroordeelde, de voor- _ ig
naamsten van hen niet in de gevangenis werden gehouden 'Y
om hun geheelen straftijd uit te dienen, maar om de een
of andere beuzelachtige reden werden losgelaten. Ik wil U =
Exc. er ook niet aan herinneren dat, toen er een parle­ V
mentaire commissie werd benoemd om de oorzaak en de A
reden van gemelde expeditie te onderzoeken, getuigenissen
zijn bedekt gehouden, en dat, toen die Commissie niet-
tegenstaande hoogen invloed die gedurende de zitting ·
der Commissie gebezigd werd, den hoofd-zamenzweerder .

I